विभागाचे मुख्य पान
सेवा जेष्ठता यादी
सन जेष्ठता यादी शेरा
2015 सहा.पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               अंतीम यादी
2016 सहा.पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               तात्पुरती यादी