अनुसुचीत जमाती विशेष पदभरती मोहिम सन 2019-20 उत्तरतालिका (Answer Key)

अ.क्र
पदाचे नांव
उत्तरतालिका (Answer Key)
विशेष सुचना:- सदर प्रसिध्द केलेल्या उत्तरतालिकाबाबत उमेदवारांच्या हरकती असतील तर दिनांक 13 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 10:00 पर्यंत संबंधीत कार्यालयास ईमेल अथवा समक्ष संपर्क साधून उमेवारांनी आपल्या हरकती नोंदवाव्या, तद्नंतर कोणतीही हरकत स्विकारली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
1 आरोग्य सेविका उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
2 आरोग्य सेवक (40%) उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
3 आरोग्य सेवक (50%) उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
4 कंत्राटी ग्रामसेवक उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 परिचर उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा