अनुसुचीत जमाती विशेष पदभरती मोहिम सन 2019-20 मुळ कागदपत्र तपासणी

अ.क्र
पदाचे नांव
--
1 आरोग्य सेविका उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
2 आरोग्य सेवक (40%) उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
3 आरोग्य सेवक (50%) उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
4 कंत्राटी ग्रामसेवक उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 परिचर उत्तरतालिका पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा