अनुसुचीत जमाती विशेष पदभरती मोहिम सन 2019-20 उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

अ.क्र
पदाचे नांव
उमेदवारांची गुणवत्ता यादी
उमेदवारांची गुणानुक्रमे यादी
1 परिचर यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
2 आरोग्य सेविका यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
3 आरोग्य सेवक (40%) यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
4 आरोग्य सेवक (50%) यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 कंत्राटी ग्रामसेवक यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा