अनुसुचीत जमाती विशेष पदभरती मोहिम सन 2019-20 पात्र / अपात्र यादी

सदर पात्र /अपात्र याद्या हया केवळ वय, शैक्षणिक पात्रता, परिक्षा फी या बाबींच्या संदर्भाने तयार करण्यांत आल्या असून सदर पात्र यादीतील उमेदवार कोणत्याही टप्यावर कागदपत्र छाननीमध्ये अपात्र अढळून आल्यास अपात्र करण्यांत येईल.
अ.क्र
पदाचे नांव
पात्र
अपात्र
1 परिचर यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
2 आरोग्य सेविका यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
3 आरोग्य सेवक (40%) यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
4 आरोग्य सेवक (50%) यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 शिक्षण सेवक पात्र यादी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
6 कंत्राटी ग्रामसेवक यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा