अनुसुचीत जमाती विशेष पदभरती मोहिम 2020 शिक्षण सेवक अंतीम पात्र/अपात्र यादी

अ.क्र
पदाचे नांव
अंतीम पात्र यादी
अंतीम अपात्र यादी
1 शिक्षण सेवक यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा