जिल्हा परिषद, सोलापूर
वास्तव्य जेष्ठता यादी 2015
सामान्य प्रशासन विभाग
अ.क्र प्रशासकिय बदल्या विनंती बदल्या
कक्ष अधिकारी कक्ष अधिकारी
अधिक्षक अधिक्षक
व. सहा व. सहा
क.सहा क.सहा
  वाहन चालक
  परिचर