विभागाचे मुख्य पान
वास्तव्य जेष्ठता यादी 2019
विभागा चे नांव जेष्ठता यादी शेरा
 
बदल्यांचे वेळापत्रक
 
सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा     Letter प्रशासकिय
सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा       विनंती
पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक           प्रशासकिय
पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक         विनंती
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा     Letter प्रशासकिय
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा       विनंती
महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका             प्रशासकिय
महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका             विनंती
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी           प्रशासकिय
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत ग्राम विकास अधिकारी विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्रामसेवक       विनंती
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य सहाय्यक आरोग्य सहाय्यीका औषध निर्माण अधिकारी आरोग्य सेवक आरोग्य सेवीका कृष्ठरोग तंत्रज्ञ विनंती
बांधकाम विभाग शाखा अभियंता स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा           प्रशासकिय
बांधकाम विभाग शाखा अभियंता स्थापत्य अभियांत्रीकी           विनंती
ग्रामिण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता             प्रशासकिय
ग्रामिण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता             विनंती
लघुपाटबंधारे शाखा अभियंता /क.अभियंता             प्रशासकिय
लघुपाटबंधार शाखा अभियंता /क.अभियंता             विनंती
शिक्षण विभाग विस्तार अधिकारी शिक्षण             प्रशासकिय
शिक्षण विभाग केंद्रप्रमुख विनंती विस्तार अधिकारी शिक्षण           विनंती
कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि           प्रशासकिय
कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि           विनंती