विभागाचे मुख्य पान
वास्तव्य जेष्ठता यादी 2018
विभागा चे नांव जेष्ठता यादी शेरा
 
बदल्यांचे वेळापत्रक
       
सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा             प्रशासकिय
सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा     आपसी बदली       विनंती
पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               प्रशासकिय
पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               आपसी
पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               विनंती
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा     रिक्तपद       प्रशासकिय
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा             विनंती
महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका                   प्रशासकिय
महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका आंगणवाडी पर्यवेक्षिका आपसी                 विनंती
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी                 प्रशासकिय
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत ग्राम विकास अधिकारी विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्रामसेवक     समुपदेशन बाबत अधिसूचना       विनंती
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य सहाय्यक आरोग्य सहाय्यक आपसी आरोग्य सहाय्यीका औषध निर्माण अधिकारी औषध निर्माण अधिकारी आपसी आरोग्य सेवक       विनंती
आरोग्य विभाग कृष्ठतंत्रज्ञ आरोग्य सेवीका आरोग्य सेवीका आपसी               विनंती
बांधकाम विभाग शाखा अभियंता /क.अभियंता बांधकाम स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा मीस्त्री               प्रशासकिय
बांधकाम विभाग शाखा/क.अभियंता एकत्रित प्रशासकिय बदली स्थापत्य अभियांत्रीकी शाखा अभियंता /क.अभियंता बांधकाम               विनंती
ग्रामिण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता /क.अभियंता                   प्रशासकिय
ग्रामिण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता /क.अभियंता                   विनंती
लघुपाटबंधारे शाखा अभियंता /क.अभियंता                   प्रशासकिय
लघुपाटबंधार शाखा अभियंता /क.अभियंता                   विनंती
शिक्षण विभाग विस्तार अधिकारी शिक्षण                   प्रशासकिय
शिक्षण विभाग केंद्रप्रमुख विनंती विस्तार अधिकारी शिक्षण                 विनंती
कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि         रिक्त पदांची यादी       प्रशासकिय
कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि                 विनंती