विभागाचे मुख्य पान
वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017
विभागा चे नांव जेष्ठता यादी शेरा
 
बदल्यांचे वेळापत्रक
       
सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा     रिक्त पदांची यादी (सर्व संवर्ग)       प्रशासकिय
सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा वाहन चालक परिचर आपसी बदली       विनंती
पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               प्रशासकिय
पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               विनंती
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा Letter           प्रशासकिय
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा Letter           विनंती
महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका                   प्रशासकिय
महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका                   विनंती
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी                 प्रशासकिय
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत ग्राम विकास अधिकारी विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्रामसेवक     समुपदेशन बाबत अधिसूचना       विनंती
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य सहाय्यक आरोग्य सहाय्यीका आरोग्य सेवक आरोग्य सेवीका कृष्ठतंत्रज्ञ औषध निर्माण अधिकारी       विनंती तात्पुरती
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य सहाय्यक आरोग्य सहाय्यीका आरोग्य सेवक आरोग्य सेवीका कृष्ठतंत्रज्ञ औषध निर्माण अधिकारी       विनंती अंतीम
बांधकाम विभाग शाखा अभियंता /क.अभियंता बांधकाम शाखा अभियंता /क.अभियंता लघुपाटबंधार शाखा अभियंता /क.अभियंता ग्रामिण पाणी पुरवठा स्थापत्य अभियांत्रीकी             प्रशासकिय
बांधकाम विभाग शाखा अभियंता /क.अभियंता स्थापत्य अभियांत्रीकी                 विनंती
शिक्षण विभाग पदविधर शिक्षक आपसी पदविधर शिक्षक विनंती मुख्याध्यापक आपसी मुख्याध्यापक विनंती केंद्रप्रमुख विनंती उपशिक्षक आपसी उपशिक्षक विनंती मराठी        
  उपशिक्षक विनंती उर्दू उपशिक्षक विनंती कन्नड                  
कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि                 -
कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि                 अंतीम