विभागाचे मुख्य पान
वास्तव्य जेष्ठता यादी 2019
विभागा चे नांव जेष्ठता यादी   शेरा
 
बदल्यांचे वेळापत्रक
   
सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा     रिक्तपद तक्ता  

प्रशासकिय अंतीम

सामान्य प्रशासन कक्ष अधिकारी अधिक्षक व. सहा क.सहा परिचर   परिचर रिक्तपदे  

विनंती अंतीम

पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक         रिक्तपद तक्ता  

प्रशासकिय अंतीम

पशुसंवर्धन सहा. पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक          

विनंती अंतीम

अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा     रिक्तपद तक्ता  

प्रशासकिय अंतीम

अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखाधिकारी वरिष्ठ सहा.लेखा कनिष्ठ सहा.लेखा        

विनंती अंतीम

महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका               प्रशासकिय
महिला व बाल कल्याण आंगणवाडी पर्यवेक्षिका               विनंती
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी             प्रशासकिय
ग्राम पंचायत विस्तार अधिकारी पंचायत ग्राम विकास अधिकारी विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्रामसेवक         विनंती
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य सहाय्यक आरोग्य सहाय्यीका औषध निर्माण अधिकारी आरोग्य सेवक आरोग्य सेवीका कृष्ठरोग तंत्रज्ञ रिक्तपद तक्ता विनंती अंतीम
बांधकाम विभाग शाखा अभियंता स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा         रिक्तपद तक्ता  

प्रशासकिय अंतीम

बांधकाम विभाग शाखा अभियंता स्थापत्य अभियांत्रीकी            

विनंती अंतीम

ग्रामिण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता           रिक्तपद तक्ता   प्रशासकिय
ग्रामिण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता               विनंती
लघुपाटबंधारे शाखा अभियंता /क.अभियंता           रिक्तपद तक्ता  

प्रशासकिय अंतीम

लघुपाटबंधार शाखा अभियंता /क.अभियंता              

विनंती अंतीम

शिक्षण विभाग विस्तार अधिकारी शिक्षण              

प्रशासकिय अंतीम

शिक्षण विभाग केंद्रप्रमुख विनंती विस्तार अधिकारी शिक्षण मुख्याध्यापक पदविधर शिक्षक उपशिक्षक समानिकरण रिक्त पदे निव्वळ रिक्त पदे  

विनंती अंतीम

कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि         रिक्तपद तक्ता   प्रशासकिय अंतीम
कृषि विभाग कृषि अधिकारी विस्तार अधिकारी कृषि             विनंती अंतीम