महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नती करीता जिल्हा तांत्रीक सेवा वर्ग 3 मधील विविध कर्मचाऱ्यांची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता यादी
अ.न पदाचे नांव दिनांक 01/01/2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी
1 विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
2 कक्ष अधिकारी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
3 कार्यकारी व ग्रामविस्तार अधिकारी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
4 विस्तार अधिकारी. (शिक्षण) यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
5 सहाय्य्क बाल विकास प्रकल्प्‍ अधिकारी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
6 सहाय्य्क पशुधन विकास अधिकारी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
7 आरोग्य पर्यवेक्षक अधिकारी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
8 कृषि अधिकारी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा