महिला तक्रार निवारण समिती
 
 
अ.क्र
सदस्याचे नाव
पद
कार्यालय
मोबाईल नंबर
1 श्रीमती. चंचल पाटील अध्यक्षा उप.मु.का.अ. (प्र) 7588586699
2 श्रीमती एस.एस.बुलबुले सचिव बा.वि.प्र.अ. उ.सोलापूर 9689998030
3 श्रीमती एफ.वाय.कांबळे सदस्या महिला समुपदेशन कक्ष 8624002619
4 श्रीमती आर.एस.कांबळे सदस्या बा.वि.प्र.अ.द.सोलापूर 9822468776
5 श्री. च्ंद्रकांत होळकर सदस्य म.बा.क 9850080894