Public Representatives

 
 
Hon.Members of Parliament
 
अ.क्र मतदारसंघ खासदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 माढा

श्री.विजयसिंह मोहिते-पाटील

राष्ट्रवादी काँ अकलूज

02185-223525

02185-223525

 

2 सोलापूर

श्री. शरद बनसोडे

भा.ज.पा सोलापूर

--

--

--

 
 
Hon.Members of Legislative Assembly
 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 अक्कलकोट

श्री. सिध्दाराम सातलिंगाप्पा म्हेत्रे

काँग्रेस मु.पो. चिंचोळी (मैं) ता.अक्कलकोट. जि.सोलापूर.   9822072250
---
2 बार्शी

श्री.दिलीप गं. सोपल

 

राष्ट्रवादी काँ सोपल बंगला, आगळगांव रोड, बार्शी, जि. सोलापूर. 02184-243263 9422458584
---
3 करमाळा श्री. नारायण गोविंदराव पाटील शिवसेना मु.पो.जेवूर. ता. करमाळा, जि. सोलापूर   8975901144
---
4 माढा

श्री. बबनराव वि. शिंदे

राष्ट्रवादी काँ मु.पो.निमगांव, ता.माढा, जि.सोलापूर

02183-233108

02183-233050

9422457155
---
5 माळशिरस

श्री.हनुमंतराव ज. डोळस

राष्ट्रवादी काँ मु.पो. दसूर, ता.माळशिरस, जि. सोलापूर

02185-265333

 

9869077333

----
6 मोहोळ

श्री. रमेश नागनाथ कदम

राष्ट्रवादी काँ मु.पो.खंडाळी,दत्त नगर, ता. माळशिरस. जि.सोलापूर.

 

 

9821507171

 

7 पंढरपूर

श्री. भारत तु. भालके

काँग्रेस गट नं 41/1 ब प्लॉट नं. 5 सांगोला रोड, नवीन कोर्ट बील्डींग शेजारी, पंढरपूर, जि. सोलापूर.

02186-249535

02186-249550

9822014399

9890647387

---
8 सांगोला

श्री. गणपतराव आ. देशमुख

शे.का.प मु.पो.सांगोला,ता.सांगोला, जि. सोलापूर 02187-220115 9423327575
---
9 सोलापूर शहर मध्य

कु. प्रणिती सु. शिंदे

काँग्रेस 19 अशोक नगर जनवात्सल्य,सातरस्ता, सोलापूर 413004 0217-2311755 9820184514
---
10 सोलापूर शहर उत्तर

श्री. विजयकुमार एस. देशमुख

भा.ज.प 157 डी. रेल्वेलाईन्स, सोलापूर.413002 0217-2620291 9822000089
---
11 सोलापूर शहर दक्षिण

श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख

भा.ज.प 13 A सहयाद्री नगर, विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर.413003   9923333344
---
 

Hon.Members of Legislative Council

 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 सोलापूर श्री. प्रशांत परिचारक अपक्ष पंढरपूर, जि.सोलापूर --- 9422068501  
1 राज्यपाल नियूक्त ॲङ रामहरी रुपनवर कॉग्रेस गोविद निवास, पालखी मैदान, मु.पो.नातेपूते, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर 02185-262626 9922968926  
 
Hon.Teacher MLA
 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 पुणे विभाग श्री. दत्तात्रय अच्यूतराव सावंत अपक्ष मु.पो.अंबे.ता.पंढरपूर.जि. सोलापूर   9922094099  
 
 

Hon.President , Vice President & Chairperson of Zilla Parishad

 
अ.क्र मतदारसंघ पदाधिकारी नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 कुर्डू

श्री संजय विठ्ठलराव शिंदे

अध्यक्ष

अपक्ष निमगाव टें. ता. माढा

0217-2621128

 

9422460655

 

---
2 मंगरूळ

श्री शिवानंद सिद्रामप्पा पाटील

उपाध्यक्ष

अपक्ष

कुमठे ता. अक्कलकोट

0217-2722467

 

9422370699

---
3 जेऊर

श्री मल्लिकार्जून महादेव पाटील

सभापती कृषि व पशुसंवर्धन

काँग्रेस

जेऊर ता. अक्कलकोट

0217-2722541 9423069555
---
4 आष्टी

श्री विजयराज मनोहर डोंगरे

सभापती बांधकाम व अर्थ

भीमा. आघाडी शेटफळ ता. मोहोळ 0217-2722556

9881993333

---
5 हुलजंती

श्रीम.शिला सचिन शिवशरण

सभापती समाज कल्याण

जनहित अघाडी

भालेवाडी ता. मंगळवेढा

0217-2727034 9923442295
---
6 करकंब

श्रीम.रजनी बाळासाहेब देशमुख

सभापती महिला व बालकल्याण

वि.आघाडी करकंब ता. पंढरपूर 0217-2727969

9421116839

---
 
Hon.Members of Zilla Parishad
 
जि.प.गट क्र मतदारसंघ सदस्य नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 पांडे श्रीम.राणी संतोष वारे राष्ट्रवादी जातेगाव ता. करमाळा  

9421065044

9850729371

 
2 वीट श्रीम.लक्ष्मी जनार्दन आवटे शिवसेना वीट ता. करमाळा   9850941366  
3 कोर्टी श्रीम. सवितादेवी शहाजीराव राजेभोसले शिवसेना जिंती  ता. करमाळा   9421958650 9822639066  
4 वांगी श्री निलकंठ तुकाराम देशमुख शिवसेना वांगी नं.1 ता. करमाळा   9922162286  
5 केम श्री अनिरूध्द विठ्ठल कांबळे शिवसेना केम ता. करमाळा   9881513979  
6 भोसरे श्रीम.शुभांगी  आप्पासाहेब उबाळे राष्ट्रवादी म्हैसगाव, ता. माढा  

9960361955

9922892255
 
7 मानेगांव श्री रणजितसिंह बबनराव शिंदे अपक्ष निमगाव टें. ता. माढा   9850684355  
8 उपळाई बु. श्रीम.रोहिणी संभाजी मोरे राष्ट्रवादी बावी ता. माढा   9763110100  
10 टेंभुर्णी श्रीम.अंजनादेवी शिवाजी पाटील राष्ट्रवादी चांदज पो. आलेगाव  

9420928483

7350157799

 
11 बेंबळे श्रीम.रोहिणी तुकाराम ढवळे राष्ट्रवादी सापटणे टें. ता. माढा   9422463939  
12 मोडनिंब श्री भारत हरिभाऊ  शिंदे राष्ट्रवादी अरण ता. माढा   9422068504  
13 उपळाई ठो. श्री किरण सुरेश मोरे भाजप आगळगाव ता. बार्शी   9623457177  
14 पांगरी श्रीम.रेखा वैभव राऊत राष्ट्रवादी पांगरी ता. बार्शी   9075050072  
15 उपळे दुमाला श्री मदन अभिमन्यु दराडे भाजप भालगाव ता. बार्शी   9011797799  
16 पानगांव श्रीम.संगीता अरूण डोईफोडे भाजप बावी ता. बार्शी   9168878282  
17 मालवंडी श्री श्रीमंत सदाशिव थोरात राष्ट्रवादी मालवंडी ता. बार्शी   9423332732  
18 वैराग श्रीम. रेखा प्रकाश भूमकर राष्ट्रवादी भूमकर कॉलनी बार्शी रोड वैराग ता. बार्शी   9423687000  
19 नान्नज श्री बळीराम भाऊराव साठे राष्ट्रवादी वडाळा ता. उत्तर सोलापूर   9921614545  
20 दारफळ बी बी श्रीम.उषा ज्ञानोबा सुरवसे काँग्रेस तिऱ्हे ता. उत्तर सोलापूर   9922046525  
22 अनगर श्री  विक्रांत राजन  पाटील राष्ट्रवादी अनगर ता. मोहोळ  

9077777777

9017171717

 
23 नरखेड श्री उमेश सुरेश पाटील राष्ट्रवादी तोरणागड नरखेड ता. मोहोळ  

9881740950

9850006767

 
24 कामती बु. श्री तानाजी शंकरराव खताळ भीमा. आघाडी लांबोटी ता. मोहोळ   9850439999  
25 पेनूर श्री  शिवाजी  श्रीपती  सोनवणे राष्ट्रवादी औंढी ता. मोहोळ   9921932425  
26 कुरूल श्रीम.शैला धनंजय गोडसे भीमा. आघाडी आंबेचिंचोली पो. पुळुज ता. पंढरपूर   9637146146 9404093333  
28 भोसे श्री अतुल लाला खरात राष्ट्रवादी सुगाव ता. पंढरपूर   9689832645  
29 रोपळे श्री सुभाष बापूराव माने वि. आघाडी ईश्वरवठार ता. पंढरपूर   9960151542  
30 गोपाळपूर श्री गोपाळ बाजीराव अंकुशराव भाजप 3-चंद्रभागा रोड आंबे ता. पंढरपूर   9881013385  
31 वाखरी श्रीम.सविता निखिलगिर गोसावी भाजप वाखरी ता. पंढरपूर   9922546366  
32 भाळवणी श्रीम.शोभा तानाजी वाघमोडे भाजप तिसंगी ता. पंढरपूर   9975458595  
33 टाकळी श्रीम.रूक्मीणी रामदास ढोणे भाजप टाकळी पो. कोर्टी, तिसंगी ता. पंढरपूर   9226751564  
34 कासेगांव श्री वसंतराव  दौलतराव देशमुख वि.आघाडी कासेगाव ता. पंढरपूर   9970203636  
35 दहिगांव श्रीम. ऋतुजा शरद मोरे राष्ट्रवादी दहिगाव ता. माळशिरस   9552594915  
36 नातेपुते श्रीम.साक्षी महेश सोरटे भाजप नातेपुते ता. माळशिरस   8530249924  
37 मांडवे श्रीम.संगीता संजय मोटे भाजप भांबुर्डी (मोटेवस्ती) ता. माळशिरस   7588164631  
38 संग्रामनगर श्रीम.मंगल किरण वाघमोडे राष्ट्रवादी चाकोरे ता. माळशिरस   9158992699  
39 अकलुज श्रीम.शितलदेवी  धैर्यशिल मोहिते-पाटील राष्ट्रवादी यशवंतनगर ता. माळशिरस   9922055222  
40 यशवंतनगर श्रीम.सुनंदा बाळासाहेब फुले राष्ट्रवादी माळेवाडी (अ) ता. माळशिरस   9881754465  
41 महाळुंग श्री अरूण बबन तोडकर राष्ट्रवादी श्रीपूर महाळुंग ता. माळशिरस   9823094135  
42 बोरगांव श्रीम. स्वरूपाराणी जयसिंह मोहिते-पाटील राष्ट्रवादी अकलूज ता. माळशिरस   9921890444  
43 वेळापूर श्री त्रिभूवन विनायक धाईजे राष्ट्रवादी वेळापूर ता. माळशिरस   888950105  
44 निमगांव श्रीम.ज्योती  केशवराव पाटील भाजप निमगाव ता. माळशिरस   9665569500  
45 पिलीव श्री गणेश माधवराव पाटील राष्ट्रवादी पिलीव ता. माळशिरस   9623940270  
46 महुद बु. श्री गोविंद मारूती जरे महायुती खवासपूर ता. सांगोला   9423335932  
47 एखतपूर श्री अतुल प्रभाकर पवार महायुती मेथवडे ता. सांगोला   9422273344  
48 जवळा श्रीम.स्वाती तुळशीराम कांबळे आघाडी अपक्ष वाकी (घेरडी) ता. सांगोला   9822206841  
49 कडलास श्रीम.संगीता संगम धांडोरे आघाडी अपक्ष अजनाळे ता. सांगोला   9960741532  
50 नाझरे श्री दादासाहेब मारूती बाबर आघाडी अपक्ष चोपडी ता. सांगोला   9423037056  
51 कोळा श्री सचिन लक्ष्मण देशमुख आघाडी अपक्ष कोळा ता. सांगोला   9850027791  
52 घेरडी श्री अनिल तानाजी मोटे आघाडी अपक्ष घेरडी ता. सांगोला   7757985814  
53 संत दामाजीनगर श्री नितीन राजाराम नकाते काँग्रेस बोराळे ता. मंगळवेढा   9860188602  
55 लक्ष्मी दहिवडी श्रीम. मंजुळा भारत कोळेकर जनहित अघाडी पाठखळ ता. मंगळवेढा   9158491326  
56 भोसे श्री  दिलीप आप्पासो चव्हाण जनहित अघाडी सलगर बु. ता. मंगळवेढा   9765060846  
57 बोरामणी श्रीम.रेखाबाई  राजेंद्र गायकवाड काँग्रेस मुस्ती ता. दक्षिण सोलापूर   8380847100  
58 कुंभारी श्री आण्णाराव भुताळसिध्द बाराचारे भाजप कुंभारी ता. दक्षिण सोलापूर   9921789457  
59 वळसंग श्री संजय गुलचंद गायकवाड काँग्रेस दत्तनगर वळसंग ता. दक्षिण सोलापूर   9850282423  
60 हत्तुर श्री अमर रतिकांत पाटील शिवसेना जुना गावठाण चिंचपूर ता. दक्षिण सोलापूर   9890138138  
61 मंद्रुप श्रीम. विद्युलता प्रभाकर कोरे राष्ट्रवादी मंद्रुप ता. दक्षिण सोलापूर   9404974929  
62 भंडारकवठे श्रीम.प्रभावती  अमोगसिध्दा पाटील भाजप बाळगी पो. भंडारकवठे ता. दक्षिण सोलापूर   9172902430  
63 चप्पळगांव श्रीम.मंगल मल्लिनाथ कल्याणशेट्टी भाजप हन्नुर ता. अक्कलकोट   9823333789  
64 वागदरी श्री आनंद रामलींग तानवडे भाजप शिरवळ ता. अक्कलकोट   7588795333 9158597333  
67 नागणसुर श्रीम. शिलवंती गुरबसप्पा  भासगी काँग्रेस नागणसूर ता. अक्कलकोट   9921595161  
68 सलगर श्रीम.स्वाती शशीकांत शटगार काँग्रेस सलगर ता. अक्कलकोट   9604433942  
 
Hon.Panchyat Samities Chairperson
 
अ.क्र मतदारसंघ सभापती नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 अक्कलकोट श्रीम.सुरेखा मल्लिकार्जून काटगांव   मु.पो.हंद्राळ ता.अक्कलकोट 02181-220228 7028051415
---
 
2 बार्शी श्रीम.कविता विनोद वाघमारे   मु.पो.मानेगांव ता.बार्शी 02184-222364 9922254695
---
 
3 करमाळा श्री शेखर सुब्राव गाडे   मु.पो.केम ता.करमाळा 02182-220355 8177906906 9420917071
---
 
4 माढा श्री विक्रमसिंह बबनराव शिंदे   मु.पो.निमगांव (टे) ता.माढा 02183-223276 9922900555
---
 
5 माळशिरस श्रीम.वैष्णवीदेवी अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील   मु.पो.यशवंतनगर ता.माळशिरस 02185-235866  
---
 
6 मोहोळ श्रीम.समता माणिक गावडे   मु.पो.सावळेश्वरता.मोहोळ 02189-232237  
---
 
7 पंढरपूर श्री दिनकर शंकर नाईकनवरे   मु.पटवर्धन कुरोली ता.पंढरपूर 02186-227083 9921532003
---
 
8 सांगोला श्रीम.मायाक्का मायाप्पा यमगर   मु.भोपसेवाडी पो.जवळा ता.सांगोला 02187-220235 9767720530
---
 
9 मंगळवेढा श्री प्रदीप वसंत खांडेकर   मु.हिवरगांव पो.डोंगरगांव ता.मंगळवेढा 02188-220305 9890213365
---
 
10 उत्तर सोलापूर श्रीम.संध्याराणी इंद्रजीत पवार   मु.पो.मार्डी ता.उ.सोलापूर 0217-2727016 8805349999
---
 
11 दक्षिण सोलापूर श्रीम.ताराबाई शिरीष पाटील   मु.पो.कुंभारी ता.द.सोलापूर 0217-2627042 9921789457
---