Public Representatives

 
 
Hon.Members of Parliament
 
अ.क्र मतदारसंघ खासदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 माढा

श्री. रणजीतसिंह हिंदूराव नाईक-निंबाळकर

भा.ज.पा

सर्व्हे नं. 406/407, मु.पो. निंभोरे, ता. फलटण, जि. सातारा. पिन कोड- 415528

9592959796

--

--

2 सोलापूर

श्री. ष. ब्र. डॉ. जय सिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी

भा.ज.पा

मु.पो. मौजे गौडगाव (बु) ता.अक्कलकोट जि. सोलापूर, पिन 413227

9168331319

--

--

3 उस्मानाबाद

श्री. ओमराजे निंबाळकर

शिवसेना

रा. उस्मानाबाद

9822352000

--

--

 
 
Hon.Members of Legislative Assembly
 
SS
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 अक्कलकोट

श्री. सचिन पंचप्पा कल्याणशेट्टी

भा.ज.पा

मु.पो.हन्नुर. ता.अक्कलकोट, जिल्हा. सोलापूर 02181-221789 9923546789
---
2 बार्शी

श्री. राजेंद्र विठ्ठल राऊत

 

अपक्ष राऊत चाळ, संभाजी नगर, बार्शी, जि.सोलापूर 02184-222458 9850333388
---
3 करमाळा श्री. संजयमामा विठ्ठलराव शिंदे अपक्ष मु.पो. निमगाव (टें) ता.माढा जि. सोलापूर   9422460655
---
4 माढा

श्री. बबनराव विठ्ठलराव शिंदे

राष्ट्रवादी काँ मु.पो. निमगाव (टें) ता.माढा जि. सोलापूर

02183-233108

02183-233050

9422457155
---
5 माळशिरस

श्री. राम विठ्ठल सातपुते

भा.ज.पा

चाहुरवस्ती, मु. भांबूर्डी, पो.पुरंदावडे, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर

 

02185-225599

7798309364

----
6 मोहोळ

श्री. यशवंत विठ्ठल माने

राष्ट्रवादी काँ मुपो. शेलगांव,ता. इंदापूर, जि. पुणे

 

 

9763561111

 

7 पंढरपूर

श्री. समाधान महादेव अवताडे

भा.ज.प खंडोबा गल्ली, मंगळवेढा

 

9822072391

---
8 सांगोला

ॲड. शहाजीबापू राजाराम पाटील

शिवसेना मुपो.चिकमहुद, ता.सांगोला, जि.सोलापूर   9049301000
---
9 सोलापूर शहर मध्य

कु. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे

काँग्रेस 19 अशोक नगर जनवात्सल्य,सातरस्ता, सोलापूर 413004 0217-2311755 9820184514
---
10 सोलापूर शहर उत्तर

श्री. विजयकुमार सिद्रामप्पा देशमुख

भा.ज.प 157 डी. रेल्वेलाईन्स, सोलापूर.413002 0217-2620291 9822000089
---
11 सोलापूर शहर दक्षिण

श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख

भा.ज.प 13 A सहयाद्री नगर, विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर.413003   9923333344
---
 

Hon.Members of Legislative Council

 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 सोलापूर श्री. प्रशांत परिचारक अपक्ष पंढरपूर, जि.सोलापूर --- 9422068501  
1 विधान परिषद श्री. रणजितसिंह विजयसिंह मोहिते-पाटील भा.ज.प अकलूज, ता, माळशिरस, जि.सोलापूर 02185-225599 ----  
 
Hon.Teacher MLA
 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 शिक्षक मतदार संघ श्री. जयंत दिनकर असगावकर --- jda9799[at]gmail[dot]com 9923152525    
2 पदवीधर मतदार संघ श्री.अरुण गणपती लाड --- arunlad1947[at]gmail[dot]com 9860616161    
 
 

Hon.President , Vice President & Chairperson of Zilla Parishad

 
अ.क्र मतदारसंघ पदाधिकारी नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 केम

श्री अनिरूध्द विठ्ठल कांबळे

अध्यक्ष

शिवसेना केम ता. करमाळा   9881513979
---
2 भोसे

श्री  दिलीप आप्पासो चव्हाण

उपाध्यक्ष

जनहित अघाडी सलगर बु. ता. मंगळवेढा

0217-2722467

9765060846

---
3 घेरडी

श्री अनिल तानाजी मोटे

सभापती कृषि व पशुसंवर्धन

अपक्ष घेरडी,ता संगोला 0217-2722541 7757985814
---
4 आष्टी

श्री विजयराज मनोहर डोंगरे

सभापती बांधकाम व अर्थ

भीमा. आघाडी शेटफळ, ता.मोहोळ, जि. सोलापूर 0217-2722556
9881993333
---
5 कडलास

श्रीम.संगीता संगम धांडोरे

सभापती समाज कल्याण

अपक्ष

अजनाळे ता. सांगोला

0217-2722556

9960741532

---
6

सलगर

श्रीम.स्वाती शशीकांत शटगार

सभापती महिला व बालकल्याण

काँग्रेस

सलगर ता. अक्कलकोट

0217-2722556

9604433942

---
 
Hon.Members of Zilla Parishad
 
जि.प.गट क्र मतदारसंघ सदस्य नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 पांडे श्रीम.राणी संतोष वारे राष्ट्रवादी जातेगाव ता. करमाळा  

9421065044

9850729371

 
2 वीट श्रीम.लक्ष्मी जनार्दन आवटे शिवसेना वीट ता. करमाळा   9850941366  
3 कोर्टी श्रीम. सवितादेवी शहाजीराव राजेभोसले शिवसेना जिंती  ता. करमाळा   9421958650 9822639066  
4 वांगी श्री निलकंठ तुकाराम देशमुख शिवसेना वांगी नं.1 ता. करमाळा   9922162286  
5 भोसरे श्रीम.शुभांगी  आप्पासाहेब उबाळे राष्ट्रवादी म्हैसगाव, ता. माढा  

9960361955

9922892255
 
6 मानेगांव श्री रणजितसिंह बबनराव शिंदे अपक्ष निमगाव टें. ता. माढा   9850684355  
7 उपळाई बु. श्रीम.रोहिणी संभाजी मोरे राष्ट्रवादी बावी ता. माढा   9763110100  
8 टेंभुर्णी श्रीम.अंजनादेवी शिवाजी पाटील राष्ट्रवादी चांदज पो. आलेगाव  

9420928483

7350157799

 
9 बेंबळे श्रीम.रोहिणी तुकाराम ढवळे राष्ट्रवादी सापटणे टें. ता. माढा   9422463939  
10 मोडनिंब श्री भारत हरिभाऊ  शिंदे राष्ट्रवादी अरण ता. माढा   9422068504  
11 उपळाई ठो. श्री किरण सुरेश मोरे भाजप आगळगाव ता. बार्शी   9623457177  
12 पांगरी श्रीम.रेखा वैभव राऊत राष्ट्रवादी पांगरी ता. बार्शी   9075050072  
13 उपळे दुमाला श्री मदन अभिमन्यु दराडे भाजप भालगाव ता. बार्शी   9011797799  
14 पानगांव श्रीम.संगीता अरूण डोईफोडे भाजप बावी ता. बार्शी   9168878282  
15 मालवंडी श्री श्रीमंत सदाशिव थोरात राष्ट्रवादी मालवंडी ता. बार्शी   9423332732  
16 वैराग श्रीम. रेखा प्रकाश भूमकर राष्ट्रवादी भूमकर कॉलनी बार्शी रोड वैराग ता. बार्शी   9423687000  
17 नान्नज श्री बळीराम भाऊराव साठे राष्ट्रवादी वडाळा ता. उत्तर सोलापूर   9921614545  
18 दारफळ बी बी श्रीम.उषा ज्ञानोबा सुरवसे काँग्रेस तिऱ्हे ता. उत्तर सोलापूर   9922046525  
19 अनगर श्री  विक्रांत राजन  पाटील राष्ट्रवादी अनगर ता. मोहोळ  

9077777777

9017171717

 
20 नरखेड श्री उमेश सुरेश पाटील राष्ट्रवादी तोरणागड नरखेड ता. मोहोळ  

9881740950

9850006767

 
21 कामती बु. श्री तानाजी शंकरराव खताळ भीमा. आघाडी लांबोटी ता. मोहोळ   9850439999  
22 पेनूर श्री  शिवाजी  श्रीपती  सोनवणे राष्ट्रवादी औंढी ता. मोहोळ   9921932425  
23 कुरूल श्रीम.शैला धनंजय गोडसे भीमा. आघाडी आंबेचिंचोली पो. पुळुज ता. पंढरपूर   9637146146 9404093333  
24 भोसे श्री अतुल लाला खरात राष्ट्रवादी सुगाव ता. पंढरपूर   9689832645  
25 रोपळे श्री सुभाष बापूराव माने वि. आघाडी ईश्वरवठार ता. पंढरपूर   9960151542  
26 गोपाळपूर श्री गोपाळ बाजीराव अंकुशराव भाजप 3-चंद्रभागा रोड आंबे ता. पंढरपूर   9881013385  
27 वाखरी श्रीम.सविता निखिलगिर गोसावी भाजप वाखरी ता. पंढरपूर   9922546366  
28 भाळवणी श्रीम.शोभा तानाजी वाघमोडे भाजप तिसंगी ता. पंढरपूर   9975458595  
29 टाकळी श्रीम.रूक्मीणी रामदास ढोणे भाजप टाकळी पो. कोर्टी, तिसंगी ता. पंढरपूर   9226751564  
30 करकंब श्रीम.रजनी बाळासाहेब देशमुख वि.आघाडी करकंब ता. पंढरपूर   9421116839  
31 कासेगांव श्री वसंतराव  दौलतराव देशमुख वि.आघाडी कासेगाव ता. पंढरपूर   9970203636  
32 दहिगांव श्रीम. ऋतुजा शरद मोरे राष्ट्रवादी दहिगाव ता. माळशिरस   9552594915  
33 नातेपुते श्रीम.साक्षी महेश सोरटे भाजप नातेपुते ता. माळशिरस   8530249924  
34 मांडवे श्रीम.संगीता संजय मोटे भाजप भांबुर्डी (मोटेवस्ती) ता. माळशिरस   7588164631  
35 संग्रामनगर श्रीम.मंगल किरण वाघमोडे राष्ट्रवादी चाकोरे ता. माळशिरस   9158992699  
36 अकलुज श्रीम.शितलदेवी  धैर्यशिल मोहिते-पाटील राष्ट्रवादी यशवंतनगर ता. माळशिरस   9922055222  
37 यशवंतनगर श्रीम.सुनंदा बाळासाहेब फुले राष्ट्रवादी माळेवाडी (अ) ता. माळशिरस   9881754465  
38 महाळुंग श्री अरूण बबन तोडकर राष्ट्रवादी श्रीपूर महाळुंग ता. माळशिरस  

9823094135

9822753300

 
39 बोरगांव श्रीम. स्वरूपाराणी जयसिंह मोहिते-पाटील राष्ट्रवादी अकलूज ता. माळशिरस   9921890444  
40 वेळापूर श्री त्रिभूवन विनायक धाईजे राष्ट्रवादी वेळापूर ता. माळशिरस   888950105  
41 निमगांव श्रीम.ज्योती  केशवराव पाटील भाजप निमगाव ता. माळशिरस   9665569500  
42 पिलीव श्री गणेश माधवराव पाटील राष्ट्रवादी पिलीव ता. माळशिरस   9623940270  
43 महुद बु. श्री गोविंद मारूती जरे महायुती खवासपूर ता. सांगोला   9423335932  
44 एखतपूर श्री अतुल प्रभाकर पवार महायुती मेथवडे ता. सांगोला   9422273344  
45 जवळा श्रीम.स्वाती तुळशीराम कांबळे आघाडी अपक्ष वाकी (घेरडी) ता. सांगोला   9822206841  
46 नाझरे श्री दादासाहेब मारूती बाबर आघाडी अपक्ष चोपडी ता. सांगोला   9423037056  
47 कोळा श्री सचिन लक्ष्मण देशमुख आघाडी अपक्ष कोळा ता. सांगोला   9850027791  
48 संत दामाजीनगर श्री नितीन राजाराम नकाते काँग्रेस बोराळे ता. मंगळवेढा   9860188602  
49 लक्ष्मी दहिवडी श्रीम. मंजुळा भारत कोळेकर जनहित अघाडी पाठखळ ता. मंगळवेढा   9158491326  
50 हुलजंती श्रीम.शिला सचिन शिवशरण जनहित अघाडी भालेवाडी ता. मंगळवेढा   9923442295  
51 बोरामणी श्रीम.रेखाबाई  राजेंद्र गायकवाड काँग्रेस मुस्ती ता. दक्षिण सोलापूर   8380847100  
52 कुंभारी श्री आण्णाराव भुताळसिध्द बाराचारे भाजप कुंभारी ता. दक्षिण सोलापूर   9921789457  
53 वळसंग श्री संजय गुलचंद गायकवाड काँग्रेस दत्तनगर वळसंग ता. दक्षिण सोलापूर   9850282423  
54 हत्तुर श्री अमर रतिकांत पाटील शिवसेना जुना गावठाण चिंचपूर ता. दक्षिण सोलापूर   9890138138  
55 मंद्रुप श्रीम. विद्युलता प्रभाकर कोरे राष्ट्रवादी मंद्रुप ता. दक्षिण सोलापूर   9404974929  
56 भंडारकवठे श्रीम.प्रभावती  अमोगसिध्दा पाटील भाजप बाळगी पो. भंडारकवठे ता. दक्षिण सोलापूर   9172902430  
57 मंगरूळ श्री शिवानंद सिद्रामप्पा पाटील अपक्ष

कुमठे ता. अक्कलकोट

 

9422370699

 
58 चप्पळगांव श्रीम.मंगल मल्लिनाथ कल्याणशेट्टी भाजप हन्नुर ता. अक्कलकोट   9823333789  
59 वागदरी श्री आनंद रामलींग तानवडे भाजप शिरवळ ता. अक्कलकोट   7588795333 9158597333  
60 जेऊर श्री मल्लिकार्जून महादेव पाटील काँग्रेस जेऊर ता. अक्कलकोट   9423069555  
61 नागणसुर श्रीम. शिलवंती गुरबसप्पा  भासगी काँग्रेस नागणसूर ता. अक्कलकोट   9921595161