शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद सोलापूर बदल्या 2017 निवडरिक्त व समानीकरण पदांचा तपशिल

अ.क्र
तालूक्याचे नाव
1 बार्शी
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
2 करमाळा
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
3 माढा
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
4 माळशिरस
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 मोहोळ
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
6 मंगळवेढा
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
7 संगोला
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
8 उत्तर सोलापूर
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
9 दक्षिण सोलापूर
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
10 अक्कलकोट
11 पंढरपूर
यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा