जिल्हा परिषद, सोलापूर
मुख्याध्यापक पदोन्नती जेष्ठतायादी
अ.क्र शिक्षण विभाग
मुख्याध्यापक
मराठी माध्यम
अपंग संवर्ग