प्राथमिक शिक्षण विभाग जि.प.सोलापूर
पदविधर वेतनश्रेणी व विशेष शिक्षक कार्यरत सेवाजेष्ठता यादी
अक्र पदाचे नांव शेरा
1 पदविधर मधून विशेष शिक्षक पदोन्नती भाषा  
2 पदविधर मधून विशेष शिक्षक पदोन्नती विज्ञान