प्राथमिक शिक्षण विभाग जि.प.सोलापूर
पदविधर वेतनश्रेणी व विशेष शिक्षक कार्यरत सेवाजेष्ठता यादी
अक्र पदाचे नांव शेरा
1 पदविधर व विशेष शिक्षक कन्नड भाषा  
2 पदविधर व विशेष शिक्षक कन्नड विज्ञान  
3 पदविधर व विशेष शिक्षक कन्नड समाजशस्त्र  
4 पदविधर व विशेष शिक्षक मराठी भाषा  
5 पदविधर व विशेष शिक्षक मराठी विज्ञान  
6 पदविधर व विशेष शिक्षक मराठी समाजशास्त्र  
7 पदविधर व विशेष शिक्षक उर्दु भाषा  
8 पदविधर व विशेष शिक्षक विज्ञान  
9 पदविधर व विशेष शिक्षक समाजशास्त्र