THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
 
Whats New
e-Governance
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी पदभ्ररती समुपदेशन प्रसिध्दी पत्रक
रा.आ.अ. आरोग्यवर्धीनी केंद्रामध्ये कत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी 360 पदे भरणेबाबत ..
रा.आ.अ मधील सन २०१८-१९ मधील ०२ पदभरती रद्द केलेबाबत चे घोषणापत्र 
सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 31 मार्च 2019
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम