THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी व्यावसायिक /स्वयंसेवी संस्था यांचे गाव वाटप आदेश

कोविड कॉल सेंटर क्रमांक जिल्हास्तर- 0217-2728398, 2728399,2726578,2726538 राज्यस्तर- 02026127394

विभाग बदली सेवाज्येष्ठता यादी
 
 
Whats New
e-Governance
cho

E-Contact

cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती जाहिरात
cho आरोग्य विभाग नोकर भरती शुध्दीपत्रक
cho आरोग्य विभाग नोकर भरती जाहिरात 2021
cho शिक्षण विभागाकडे प्राप्त व प्रक्रियेत असलेल्या वैद्यकिय देयकाची माहिती.
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी 2020 अखेर
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम