THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
 
Whats New
e-Governance
रा.आ.अ. आरोग्यवर्धीनी केंद्रामध्ये कत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी 360 पदे भरणेबाबत ..
रा.आ.अ मधील सन २०१८-१९ मधील ०२ पदभरती रद्द केलेबाबत चे घोषणापत्र 
  वैद्किय अधिकारी (गट-अ) कंत्राटी पदभरतीबाबत महत्वाची सुचना दिनांक 05/09/2019
 

वैद्किय अधिकारी (गट-अ) कंत्राटी पदभरती अंतीम निवड यादी

  वैद्किय अधिकारी (गट-अ) ची पदे कंत्राटी पदभरती समुपदेशनास पात्र उमेदवारांची यादी 27/08/2019
  वैद्किय अधिकारी (गट-अ) ची पदे कंत्राटी पदभरती अंतीम पात्र यादी 23/8/2019
  वैद्किय अधिकारी (गट-अ) ची पदे कंत्राटी पदभरती शुध्दीपत्रक
  वैद्किय अधिकारी (गट-अ) ची पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्यासाठी पदभरती जाहिरात
  अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 31 मार्च 2019
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम