THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

अनुसुचीत जमाती विशेष पदभरती मोहिम मुळ कागदपत्र तपासणी बाबत

अनुसुचीत जमाती विशेष पदभरती मोहिम 2020 शिक्षण सेवक अंतीम पात्र/अपात्र यादी

 
 
Whats New
e-Governance
समुदाय आरोग्य अधिकारी कंत्रााटी पदभरती 2020 उमेदवारांसाठी सुचना.

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाचे समुपदेशनासाठी पात्र उमेदवारांची गुणानुक्रम यादी दिनांक :- 15 फेब्रुवारी 2020

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाचे समुपदेशनासाठी पात्र उमेदवारांची गुणानुक्रम यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाचे समुपदेशना बाबत जाहिर प्रसिध्दीकरण
समुदाय आरोग्य अधिकारी पदभरती अंतीम पात्र/अपात्र यादी
वैद्यकिय अधिकारी सेवा तपशिल
रा.आ.अ. आरोग्यवर्धीनी केंद्रामध्ये कत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी 360 पदे भरणेबाबत ..
सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम