THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
covid-19
c19Covid Bed (Hospital & Facility centers)
 
Whats New
e-Governance
MBBS/BAMS कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी गट-अ पदभरती संभाव्य पात्र/अपात्र यादी.
शुध्दीपत्रक MBBS/BAMS कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी गट-अ पदभरती
MBBS/BAMS कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी गट-अ पदभरती
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम