THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

कोविड कॉल सेंटर क्रमांक जिल्हास्तर- 0217-2728398, 2728399,2726578,2726538 राज्यस्तर- 02026127394

 
 
Whats New
e-Governance
cho

E-Contact

   
cho

ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा व सांडपाणी प्रकल्प कामाकरीता सर्वेक्षण करणेसाठी अर्ज मागवणे बाबत.

cho कोविड भरती पदभरती बाबत प्रसिद्धी पत्रक
cho शिक्षण विभागाकडे प्राप्त व प्रक्रियेत असलेल्या वैद्यकिय देयकाची माहिती.
cho

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) 2019 पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र वितरीत करणेबाबत

अनुकंपा प्रतिक्षा यादी 2020 अखेर
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम