Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 सामान्य प्रशासन विभाग व्हीडीओ कॅमेरा खरेदी करणे बाबत 22/06/2017 30/06/2017 17:00
2 अर्थ विभाग जि.प.यशवंतराव चव्हाण सभगृहात प्रोजेक्टर बसविणे बाबत 17/06/2017 23/06/2017 17:00
3 अर्थ विभाग मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कक्षात कामकाजासाठी संगणक खरेदी बाबत 17/06/2017 23/06/2017 17:00
4 अर्थ विभाग जि.प.यशवंतराव चव्हाण सभागृहात LED TV 65 " खरेदी बाबत 17/06/2017 23/06/2017 17:00
5 जिल्हा पाणी स्वच्छता मिशन कक्ष LED Screen भाडयाने घेणे बाबत. 17/06/2017 27/06/2017 11:00
6 जिल्हा पाणी स्वच्छता मिशन कक्ष स्वच्छता दिंडी अहवाल पुस्तीका छापाई बाबत 16/06/2017 23/06/2017 17:30
7 जिल्हा पाणी स्वच्छता मिशन कक्ष पाणी स्वच्छता संदेश असलेले टीशर्टचे दरपत्रक मागविणे बाबत. 15/06/2017 17/06/2017 13:00
8 सामान्य प्रशासन विभाग अल्पोपहार व चहापान करीता दरपत्रके मागविणे बाबत 16/06/2017 27/06/2017 17:00
9 जिल्हा पाणी स्वच्छता मिशन कक्ष माळशिरस व मंगळवेढा तालूक्यात डिजीटल व्हॅन फिरवणे नियोजन व खर्च बाबत दरपत्रक मागविणे 14/06/2017 19/06/2017 12:00
10 अर्थ विभाग अर्थ विभागा करीता आवक/जावक नोंदवही सॉप्फटवेअरसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत 26/05/2017 01/06/2017 17:00