Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 सामान्य प्रशासन विभाग

रद्दीकचरण रद्दीनिरुपयोगी कागदपत्रे विक्री करणेबाबत ई-निविदा सुचनापत्र

10/08/2017 18/08/2017 15:00
2 शिक्षण विभाग माध्यमिक 5 सप्टेंबर आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळा दरपत्रक मागणी 04/08/2017 11/08/2017 17:00
3 अर्थ विभाग प्रिंटर खरेदीबाबत... 13/07/2017 20/07/2017 17:00
4 सामान्य प्रशासन विभाग अल्पोपहार व चहापान दरपत्रके मुदतवाढ प्रसिध्दीपत्रक --- 20/07/2017 17:00
5 शिक्षण विभाग माध्यमिक कै. लक्ष्मणराव डूरे-पाटील प्रशाला ग्रंथालय व पुस्तक पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
6 शिक्षण विभाग माध्यमिक श्री.एस.के.बिराजदार प्रशाला शेळगी शाळेसाठी डेस्क पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
7 शिक्षण विभाग माध्यमिक आदर्श माता व्यंकम्माबाई बत्तुल शाळेस शालेय साहित्य पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
8 शिक्षण विभाग माध्यमिक विद्या विकास प्रशाला लक्ष्मी टाकळी शाळेस शालेय साहित्य पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
9 म.रा.ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान

उमेद अभियान अंतर्गत ‍जिल्हास्तरावर  घेण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणसाठी मंगलभंडार साहित्याचे भाड्याचे दर निश्चित करण्याबाबतचे दरपत्रक 

01/07/2017 10/07/2017 15:00
10 सामान्य प्रशासन विभाग संगणकीय आज्ञावली खरेदीबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत.. 03/07/2017 11/07/2017 17:30
11 आरोग्य विभाग अभ्यास दौरा आयोजन दरपत्रक मागणी 01/07/2017 10/07/2017 17:30
12 म.रा.ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान

उमेद अभियान अंतर्गत सांगोला येथे घेण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणसाठी मंगलभंडार साहित्याचे भाड्याचे दर निश्चित करण्याबाबतचे दरपत्रक 

01/07/2017 10/07/2017 14:30
13 सामान्य प्रशासन विभाग व्हीडीओ कॅमेरा खरेदी करणे बाबत 22/06/2017 30/06/2017 17:00
14 अर्थ विभाग जि.प.यशवंतराव चव्हाण सभगृहात प्रोजेक्टर बसविणे बाबत 17/06/2017 23/06/2017 17:00
15 अर्थ विभाग मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कक्षात कामकाजासाठी संगणक खरेदी बाबत 17/06/2017 23/06/2017 17:00
16 अर्थ विभाग जि.प.यशवंतराव चव्हाण सभागृहात LED TV 65 " खरेदी बाबत 17/06/2017 23/06/2017 17:00