Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 उपअभियंता (यांत्रिकी)

आर ओ प्लांट निविदा सुचना भांबुडी , हनुमानवाडी, मुस्ती 

13/11/2021 23/11/2021 18:00
2 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निवीदा सूचना 12/11/2021 22/11/2021 18:00
3 उपअभियंता (यांत्रिकी) विट ता. करमाळा आर ओ प्लांट निविदा सुचना 09/10/2021 17/11/2021 18:00
4 उपअभियंता (यांत्रिकी) तोंडले ता. माळशिरस आर ओ प्लांट निविदा सुचना 25/10/2021 01/11/2021 17:00
5 जिल्हा शल्यचिकीत्सक कार्यालय औषधे खरेदी दरपत्रक मागणी बाबत... 25/10/2021 02/11/2021 18:00
6 सामान्य प्रशासन विभाग फोटो व व्हिडीओ शुटींग करीता दरपत्रके मागविणे बाबत... 22/10/2021 29/10/2021 17:00
7 सामान्य प्रशासन विभाग जेवण पुरवठा करार करीता दरपत्रके मागविणे बाबत...‍ 22/10/2021 29/10/2021 17:00
8 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प अंतर्गत इंटरकॉम व दुरध्वनी अंतर्गत प्रणाली देखभाल दुरुस्ती करार करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 22/10/2021 29/10/2021 17:00
9 सामान्य प्रशासन विभाग ई-सेवा पुस्तक संगणकीय ऑनलाईन प्रणाली खरेदी करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 22/10/2021 29/10/2021 17:00
10 उपअभियंता (यांत्रिकी) नेवरे ता. माळशिरस आर ओ प्लांट निविदा सुचना 22/10/2021 28/10/2021 18:00
11 बांधकाम विभाग क्र 1 जिल्हा परिषद सोलापूर कडील निरुपयोगी वाहने व जुन्या साहित्याचचा ई- लिलाव. 13/10/2021 21/10/2021 14:00
12 सामान्य प्रशासन विभाग सन 2020-21 चा वार्षिक प्रशासन अहवाल छपाईकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 04/10/2021 11/10/2021 17:00
13 सामान्य प्रशासन विभाग कोव्हिड-19 अनुषंगिक ॲक्रेलिक शिल्ड खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.. 04/10/2021 11/10/2021 17:00
14 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर कंत्राटी पध्दतीने वाहन पुरविणे बाबत. 30/09/2021 06/10/2021 18:00
15 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) राजवर्धन विद्यालय,शेळगी या शाळेसाठी बेंच खरेदी करेणेकामी दरपत्रक मागणी बाबत. 27/09/2021 01/10/2021 14:00
16 उपअभियंता (यांत्रिकी) आर ओ प्लांट निवीदा सुचना 28/09/2021 05/10/2021 17:00
17 आरोग्य विभाग मा. पदाधिकारी व अधिकारी यांचा आरोग्य संस्थेचा अभ्यास दौरा दरपत्रक मागविणे बाबत... 23/09/2021 06/10/2021 15:15
18 उपअभियंता (यांत्रिकी) आर ओ प्लांट/विंधन विहीर निवीदा सुचना 14/09/2021 23/09/2021 18:00
19 आरोग्य विभाग थर्मामीटर दरपत्रक मागविणेबाबत 27/08/2021 03/09/2021 18:00
20 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर औषधे खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 17/08/2021 23/08/2021 16:00
21 आरोग्य विभाग जाहीर दरपत्रक मागणी सुचना 11/08/2021 16/08/2021 16:00
22 आरोग्य विभाग ई निवीदा सुचना As per E- tender Notice
23 उपअभियंता (यांत्रिकी) Repairs Of Pumping Machinery At R.R.W.S. Bhose And 39 Villages, Tal : Mangalwedha. 11/08/2021 20/08/2021 16:00
24 उपअभियंता (यांत्रिकी) Repairs Of Pumping Machinery At .W.S.S. Kem, Tal : Karmala.
11/08/2021 20/08/2021 16:00
25 आरोग्य विभाग ई निवीदा सुचना As per E- tender Notice
26 आरोग्य विभाग जाहीर दर पत्रक मागणी सूचना 14/07/2021 22/07/2021 16:00
27 आरोग्य विभाग Tab Fevipiravir 400 mg पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत... 01/07/2021 07/07/2021 17:30
28 उमेद अभियान उमेद अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण व इतर कार्यक्रमासाठी चहा, नाष्टा व जेवणाचे दर निश्चित करण्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत 01/07/2021 08/07/2021 18:00
29 आरोग्य विभाग आवश्यक आयुर्वेदीक औषध खरेदी व सॅनिटायझर खरेदी बाबत ई-टेंडर 23/06/2021 29/06/2021 18:00
30 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे फुलचिंचोली ता.पंढरपूर येथे आरओ प्लांट व शेड उभारणी करणे बाबत. 23/06/2021 29/06/2021 18:00
31 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे भोसे पाणी पुरवठा योजना येथील 215 एच.पी मोटार रिवाईंडींग करणे बाबत दरपत्रके मागविणेबाबात. 15/06/2021 24/06/2021 16:00
32 उपअभियंता (यांत्रिकी) रजिस्टर छपाई करुन देणे बाबत 27/05/2021 02/06/2021 16:00
33 ग्रामिण पाणी पुरवठा ई निवीदा सुचना 15/03/2021 22/03/2021
32 उमेद अभियान सोलापूर झेरॉक्स मशीन दुरुस्ती 02/11/2020 09/11/2020
33 आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील शासकिय वाहनावर कंत्राटी वाहन चालक पुरविणे 27/10/2020 11/11/2020
34 अर्थ विभाग निवृत्तीवेतन शाखेकरिता वेब बेसड नवीन संगणक आज्ञावली खरेदीबाबत ... 15/10/2020 23/10/2020 17:00
35 उमेद अभियान सोलापूर उमेद अभियान अंतर्गत फॉर्म छपाईचे दर   निश्चित करण्यासाठी  दरपत्रक मागविणेबाबत 13/10/2020 19/10/2020 16:30
36 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प मुख्यालय नेटवर्कींग/लॅनच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 28/09/2020 06/10/2020 17:00
37 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प मध्यवर्ती इंटरनेट सुविधेकरिता राऊटर अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 28/09/2020 06/10/2020 17:00
38 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर जिल्हा क्षयरोग केंद्र सोलापूर ची ACSM अतर्गत छपाई करणे बाबत 21/09/2020 28/09/2020 16:00
39 उपविभाग (यांत्रिकी) मौजे बाभूळगाव ता. माळयशरस व मौजे कासेगांव ता. पंढरपूर पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती बाबत. 18/09/2020 25/09/2020 18:00
40 सामान्य प्रशासन विभाग व्हेन्डींग मशीन खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 03/09/2020 10/09/2020 17:00
41 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प स्टूडिओ अनुषंगिक साहित्य खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 28/08/2020 07/09/2020 17:00
42 सामान्य प्रशासन विभाग कोव्हिड-19 टेबल टॉप ॲक्रेलिक ग्लास शिल्ड करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 28/08/2020 07/09/2020 17:00
43 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजन दरपत्रके मागविणे बाबात... 30/07/2020 04/08/2020 15:00
44 आरोग्य विभाग शस्त्रक्रिया साहित्य पुरवठा करणे बाबत E Tender नोटीस बाबत. 23/04/2020 07/05/2020 17:00
45 आरोग्य विभाग कोव्हीड-19 उपाययोजनांतर्गत औषधे व साहित्यसामुग्री खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत. 13/04/2020 15/04/2020 17:00
46 आरोग्य विभाग शितसाखळी उपकरणे दुरुस्ती कार्यशाळेकरीता सुटेभाग दरपत्रके मागणीबाबत... 18/03/2020 25/03/2020 18:00
47 जिल्हा क्षयरोग केंद्र जिल्हा क्षयरोग केंद्र सोलापूर येथील ओपीडी (एक्सरे रुम ) इमारतीचे बांधकाम दुरुस्ती काम 09/03/2020 16/03/2020 17:00
48 आरोग्य विभाग आयुर्वेदीक औषधे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविणे बाबत... 05/03/2020 12/03/2020 17:30
49 आरोग्य विभाग कुटुंब कल्याण पुरस्कार वाटप दरपत्रके सादर करणे बाबत... 02/03/2020 09/03/2020 11:00
50 उपअभियंता (यांत्रिकी) जि.प.सोलापूर मुख्यालय व तालूका पंचायत समिती स्तरावरील निरुपयोगी साहित्य व निरुपयोगी वाहने यांचे ई-लिलाव करणे बाबत... 05/02/2020 10/02/2020 14:00
51 अर्थ विभाग संगणक व प्रिंटर साहित्य सामुग्री खरेदी करणेबाबत दरपत्रके मागविणे. 03/02/2020 10/02/2020 17:00
52 उपअभियंता (यांत्रिकी) फायबर खुर्च्या निलकमल मॉडेल 2005 दरपत्रके मागविणे बाबत 31/01/2020 07/02/2020 17:00
53 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय निवासस्थानी फर्निचर अनुषंगिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत...  28/01/2020 05/02/2020 17:00
54 बांधकाम विभाग क्र 1 कार्यालयीन कामकाजासाठी नस्ती फाईल कव्हर विभाजकासह छपाई करुन घेणेबाबात. 24/01/2020 01/02/2020 17:00
55 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना निविदाबाबत... 24/01/2020 31/01/2020 14:00
56 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कब-बुलबुल स्काऊट गाईड जिल्हा मेळावा आयोजन दरपत्रके मागविणे बाबत... 16/01/2020 24/01/2020 18:00
57 आरोग्य विभाग जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या कार्यालयाकरिता  ऑफीसर चेअर , कुशन चेअर (मेटल च्या ), टेबलं खरेदी करण्यासाठी  दरदाम मागणी पत्र मागविणेबाबत... 16/01/2020 22/01/2020 17:00
58 अर्थ विभाग संगणक व प्रिंटर साहित्य सामुग्री खरेदी करणेबाबत दरपत्रके मागविणे. 14/01/2020 20/01/2020 17:00
59 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कार आयोजन दरपत्रके मागविण्याबाबत... 06/01/2020 13/01/2020 15:00
60 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) टॅलेंटहंट स्पर्धेचे आयोजन दरपत्रके मागविणेबाबत...    
61 सामान्य प्रशासन विभाग ओ.एम.आर भरती प्रक्रिया कामकाजकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.. 31/12/2019 07/01/2020 17:00
62 सामान्य प्रशासन विभाग पद भरती अनुषंगिक कामकाजकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत... 31/12/2019 07/01/2020 17:00
63 अर्थ विभाग संगणक व प्रिंटर साहित्य सामुग्री खरेदी करणेबाबत दरपत्रके मागविणे. 27/12/2019 02/01/2020 17:00
64 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेच्या अनुषंगाने दरपत्रके मागविणेबाबत 21/12/2019 30/12/2019 17:00
65 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) विज्ञान प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन दरपत्रके मागविणे बाबत 21/12/2019 27/12/2019 15:00
66 सामान्य प्रशासन विभाग सी.सी.टी.व्ही कार्यप्रणालीचा वार्षिक देखभाल दुरुस्तीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/12/2019 30/12/2019 17:00
67 सामान्य प्रशासन विभाग सन 2018-19 चा वार्षिक प्रशासन अहवाल छपाईकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 18/12/2019 26/12/2019 17:00
68 सामान्य प्रशासन विभाग फोटो व व्हिडीओशुटींग करीता दरपत्रके मागविणेबाबत... 18/12/2019 26/12/2019 17:00
69 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर जिल्हा क्षयरोग केंद्र कक्षाकरिता वाहन पुरवठा दरपत्रक मागविणेबाबत. 06/12/2019 13/12/2019 16:00
70 अर्थ विभाग मासिक लेखे नमुना नं 1 ते 8 साठी संगणक प्रणाली विकसित करणे बाबत दरपत्रके मागणी. 05/12/2019 11/12/2019 17:00
71 अर्थ विभाग संगणक व प्रिंटर साहित्य सामग्री पुरवणे बाबत दरपत्रके मागणी 06/09/2019 12/09/2019 15:00
72 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन दरपत्रक मागणी 14/08/2019 28/08/2019 15:00
73 आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील शासकिय वाहनावर कंत्राटी वाहन चालक पुरविणे करीता निविदा 14/08/2019 28/08/2019
74 बांधकाम विभाग क्र 1 जुने/निरुपयोगी साहित्य यंत्रसामग्री वाहनाचालिलाव प्रक्रिया मुदतवाढ देणे बाबत 17/07/2019 22/07/2019 16:00
74 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचर अनुषंगिक कामकाज दरपत्रके मागविणेबाबत 08/07/2019 16/07/2019 17:00
75 सामान्य प्रशासन विभाग पुट्टा बॉक्स खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत 08/07/2019 16/07/2019 17:00
76 सामान्य प्रशासन विभाग

लेटरपॅड छपाई दरपत्रके मागविणेबाबत..

02/07/2019 10/07/2019 17:00