Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 बांधकाम विभाग क्र 1 अभिलेखगृहासाठी लोखंडी रॅक व कारपेट बसविणे बाबत दरपत्रके मागाविणे बाबत 11/12/2017 18/12/2017 17:00
2 आरोग्य विभाग अधिकारी/कर्मचारी अभ्यास दौरा आयोजन दरपत्रक मागविणे बाबत. 04/12/2017 11/12/2017 17:30
3 शिक्षण विभाग प्राथमिक कब-बुलबुल स्काऊट गाईड जिल्हा मेळावा दरपत्रक मागणी 04/12/2017 11/12/2017 18:00
4 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचर अनुषंगिक खरेदी व दुरुस्तीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/11/2017 29/11/2017 17:00
5 सामान्य प्रशासन विभाग क्रिडा व सांस्कृतिक स्पर्धेकरीता अनुषंगिक सर्व खर्चाकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 14/11/2017 24/11/2017 17:00
6 बांधकाम विभाग क्र 1 कार्यालयीन कामकाजासाठी व सुशिक्षित बेराजगार अभियंतासाठी जि.प.सोलापूर पासबूक छपाई बाबत दरपत्रक मागविणे 14/11/2017 21/11/2017 17:00
7 सामान्य प्रशासन विभाग अभिलेख गृहामध्ये लोखंडी रॅक खरेदीबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत… 10/11/2017 17/11/2017 17:00
8 सामान्य प्रशासन विभाग मॉनिटर डिस्प्ले खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.. 10/11/2017 17/11/2017 17:00
9 शिक्षण विभाग माध्यमिक आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत डयुअल डेस्क पुरवठा दरपत्रक मागणी बाबत 09/11/2017 15/11/2017 16:00
10 यंत्रशाळा जि.प.सोलापूर जुनी वाहने व ईतर साहित्याचा लिलाव करणे बाबत निविदा पाहणेसाठी येथे क्लीक करा
11 सामान्य प्रशासन विभाग सन 2016-17 चा वार्षिक प्रशासन अहवाल छपाईकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 02/11/2017 10/11/2017 17:00
12 अर्थ विभाग अर्थ विभागास खुर्च्या खरेदी दरपत्रक मागविणे बाबत 27/10/2017 03/11/2017 17:00
13 अर्थ विभाग सन 2016-17 व 2017-18 मुळ अंदाजपत्रक छापाई बाबत. 27/10/2017 03/11/2017 17:00
14 अर्थ विभाग मा.मु.ले.वि.अ.यांचे कक्षात इंव्हर्टर बॅटरी खरेदी बाबत 27/10/2017 03/11/2017 17:00
15 अर्थ विभाग अभिलेख वर्गीकरणाकरीता नविन संगणक अज्ञावली खरेदी बाबत 27/10/2017 03/11/2017 17:00
15 शिक्षण विभाग प्राथमिक जवाहरलाल नेहरु वसतीगृह स्टेशनरी छापाई दरपत्रक मागविणे बाबत 26/10/2017 04/11/2017 15:00
16 आरोग्य विभाग वैद्यकिय उपकरणे खरेदी ई निविदा दिनांक 25/10/2017 ते 30/10/2017 ई निविदा पहाणेसाठी येथे क्लीक करा