Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 शिक्षण विभाग प्राथमिक

जि.प.विद्यार्थ्यांची व्हर्च्युअल फिल्ड ट्रीप साहित्य खरेदी दरपत्र क मागणी फेर दरपत्रक मागणी

13/10/2017 20/10/2017 16:00
2 सामान्य प्रशासन विभाग टेलिफोन अनुषंगिक उपकरणे/साधनेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत… 26/09/2017 06/10/2017 17:00
3 सामान्य प्रशासन विभाग इनव्हर्टर खरेदी करणेकामी दरपत्रके मागविणेबाबत... 26/09/2017 06/10/2017 17:00
4 सामान्य प्रशासन विभाग दुरध्वनी करिता वार्षिक देखभाल दुरुस्ती दरपत्रके मागविणेबाबत 25/09/2017 06/10/2017 17:00
5 सामान्य प्रशासन विभाग वाहन दुरुस्ती करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 19/09/2017 27/09/2017 17:00
6 सामान्य प्रशासन विभाग वाहन अनुषंगिक दुरुस्तीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत. 13/09/2017 21/09/2017 16:00
7 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प.विद्यार्थ्यांची व्हर्च्युअल फिल्ड ट्रीप साहित्य खरेदी दरपत्र क मागणी शुध्दीपत्रक 06/09/2017 12/09/2017 15:00
8 बांधकाम विभाग क्र 1 प्रिंटर खरेदी दरपत्रक मागविणे बाबत 04/09/2017 11/09/2017 17:00
9 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प.विद्यार्थ्यांची व्हर्च्युअल फिल्ड ट्रीप साहित्य खरेदी दरपत्रक मागणी 28/08/2017 01/09/2017 16:00
10 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन फर्निचर साहित्य खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत 22/08/2017 30/08/2017 17:00
11 सामान्य प्रशासन विभाग

रद्दीकचरण रद्दीनिरुपयोगी कागदपत्रे विक्री करणेबाबत ई-निविदा सुचनापत्र

10/08/2017 18/08/2017 15:00
12 शिक्षण विभाग माध्यमिक 5 सप्टेंबर आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळा दरपत्रक मागणी 04/08/2017 11/08/2017 17:00
13 अर्थ विभाग प्रिंटर खरेदीबाबत... 13/07/2017 20/07/2017 17:00
14 सामान्य प्रशासन विभाग अल्पोपहार व चहापान दरपत्रके मुदतवाढ प्रसिध्दीपत्रक --- 20/07/2017 17:00
15 शिक्षण विभाग माध्यमिक कै. लक्ष्मणराव डूरे-पाटील प्रशाला ग्रंथालय व पुस्तक पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
16 शिक्षण विभाग माध्यमिक श्री.एस.के.बिराजदार प्रशाला शेळगी शाळेसाठी डेस्क पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
17 शिक्षण विभाग माध्यमिक आदर्श माता व्यंकम्माबाई बत्तुल शाळेस शालेय साहित्य पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
18 शिक्षण विभाग माध्यमिक विद्या विकास प्रशाला लक्ष्मी टाकळी शाळेस शालेय साहित्य पुरवठा दरपत्रक मागविणे 12/07/2017 17/07/2017 16:00
19 म.रा.ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान

उमेद अभियान अंतर्गत ‍जिल्हास्तरावर  घेण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणसाठी मंगलभंडार साहित्याचे भाड्याचे दर निश्चित करण्याबाबतचे दरपत्रक 

01/07/2017 10/07/2017 15:00