Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 अर्थ विभाग संगणक व प्रिंटर साहित्य सामग्री पुरवणे बाबत दरपत्रके मागणी 06/09/2019 12/09/2019 15:00
2 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन दरपत्रक मागणी 14/08/2019 28/08/2019 15:00
3 आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील शासकिय वाहनावर कंत्राटी वाहन चालक पुरविणे करीता निविदा 14/08/2019 28/08/2019
4 बांधकाम विभाग क्र 1 जुने/निरुपयोगी साहित्य यंत्रसामग्री वाहनाचालिलाव प्रक्रिया मुदतवाढ देणे बाबत 17/07/2019 22/07/2019 16:00
5 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचर अनुषंगिक कामकाज दरपत्रके मागविणेबाबत 08/07/2019 16/07/2019 17:00
6 सामान्य प्रशासन विभाग पुट्टा बॉक्स खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत 08/07/2019 16/07/2019 17:00
7 सामान्य प्रशासन विभाग

लेटरपॅड छपाई दरपत्रके मागविणेबाबत..

02/07/2019 10/07/2019 17:00
8 सामान्य प्रशासन विभाग वार्षिक दुरध्वनी देखभाल दुरुस्ती करिता दरपत्रके मागविणेबाबत... 27/06/2019 05/07/2019 17:00
9 बांधकाम विभाग क्र 1

जुने/निरुपयोगी साहित्य यंत्रसामग्री वाहनाचालिलाव प्रक्रिया बाबत

08/07/2019 16/07/2019 16:00
10 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर

औषध खरेदी दरपत्रक मागवणे बाबत

13/06/2019 20/06/2019 16:00
11 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर

एस.एस.एम अंतर्गत छपाई साठी दरपत्रक मागवणे बाबत

13/06/2019 02/07/2019 16:00
12 सामान्य प्रशासन विभाग अल्पोपहार व चहापान दरपत्रके मागविणेबाबत.. 15/06/2019 24/06/2019 17:00