Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी प्रयोगशाळा,रसायने व साहित्य खरोदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत. 12/06/2018 20/06/2018 17:30
2 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय निवासस्थानी आवश्यक फर्निचर खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.. 29/05/2018 06/06/2018 17:00
3 सामान्य प्रशासन विभाग आनंदी सेवा निवृत्ती दिन अनुषंगिक खरेदी दरपत्रकेमागविणेबाबत… 17/05/2018 23/05/2018 17:00
4 आरोग्य विभाग LED Display खरेदी ई टेंडर बाबत 05/03/2018 10/03/2018 18:00
5 आरोग्य विभाग हॉस्पीटल फर्निचर बाबत ई-निवीदा 02/02/2018 09/02/2018 18:00