Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 सामान्य प्रशासन विभाग

वाहन अनुषंगिक कामकाज दरपत्रके मागविणेबाबत

13/08/2018 18/08/2018 17:00
2 बांधकाम विभाग क्र 1 फाईल कव्हर व विभाजक छपाई दरपत्रक बाबत 03/08/2018 10/08/2018 17:00
3 जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी जिल्हा क्षयरोग केंद्रासाठी कंत्राटी पध्दतीने वाहन पुरविणे बाबत 04/07/2018 24/07/2018 16:00
4 जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी प्रयोगशाळा,रसायने व साहित्य खरोदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत. 12/06/2018 20/06/2018 17:30
5 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय निवासस्थानी आवश्यक फर्निचर खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.. 29/05/2018 06/06/2018 17:00
6 सामान्य प्रशासन विभाग आनंदी सेवा निवृत्ती दिन अनुषंगिक खरेदी दरपत्रकेमागविणेबाबत… 17/05/2018 23/05/2018 17:00
7 आरोग्य विभाग LED Display खरेदी ई टेंडर बाबत 05/03/2018 10/03/2018 18:00
8 आरोग्य विभाग हॉस्पीटल फर्निचर बाबत ई-निवीदा 02/02/2018 09/02/2018 18:00