Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 बांधकाम विभाग क्र 1

जुने/निरुपयोगी साहित्य यंत्रसामग्री वाहनाचालिलाव प्रक्रिया बाबत

17/06/2019 04/07/2019 16:00
2 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर

औषध खरेदी दरपत्रक मागवणे बाबत

13/06/2019 20/06/2019 16:00
3 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर

एस.एस.एम अंतर्गत छपाई साठी दरपत्रक मागवणे बाबत

13/06/2019 02/07/2019 16:00
4 सामान्य प्रशासन विभाग अल्पोपहार व चहापान दरपत्रके मागविणेबाबत.. 15/06/2019 24/06/2019 17:00
5 आरोग्य विभाग

जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या कार्यालयाकरिता मासिक सभा , प्रशिक्षण मूल्यांकन , प्रशिक्षण आयोजन इ. दौऱ्यासाठी दरदाम मागणीपत्र मागविणे बाबत.

29/05/2019 04/06/2019 17:00
6 जिल्हा क्षयरोग केंद्र, सोलापूर प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी दरपत्रक मागवणे बाबत 06/05/2019 11/05/2019 16:00
7 आरोग्य विभाग Liquid bio medical waste treater Tender 12/02/2019 21/02/2019 15:00
8 आरोग्य विभाग अभ्यास दौऱ्यासाठी स्थानिक वितरका मार्फत दरपत्रके मागवणे बाबत 23/01/219 29/01/019 17:00
9 बांधकाम विभाग क्र 1 जिल्हा परिषद सोलापूरकडील निरुपयोगी वाहने व जूने साहित्य ई लिलाव बाबत 01/12/2018 11/12/2018 13:00
10 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचर अनुषंगिक कामकाजकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 24/10/2018 31/10/2018 17:00
11 बांधकाम विभाग क्र 1 पंचायत समिती कुर्डुवाडी येथे VIP Chairs, Glass, wooden Box, व Teapoy पुरवठा करणे बाबत 22/10/2018 30/10/2018 17:00
12 सामान्य प्रशासन विभाग षणमासिक छपाई करणेकामी दरपत्रके मागविणेबाबत 16/10/2018 23/10/2018 17:00
13 सामान्य प्रशासन विभाग भोजन अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 28/09/2018 06/10/2018 17:00
14 बांधकाम विभाग क्र 1 जिल्हा परिषद सोलापूरकडील निरुपयोगी वाहने व जूने साहित्य ई लिलाव बाबत 10/09/2018 14/09/2018 14:00
15 शिक्षण विभाग प्राथमिक शिक्षक दिन आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण दरपत्रक मागविणे बाबत 16/08/2018 23/08/2018 15:00
16 सामान्य प्रशासन विभाग

वाहन अनुषंगिक कामकाज दरपत्रके मागविणेबाबत

13/08/2018 18/08/2018 17:00