जिल्हा परिषद, सोलापूर
वास्तव्य जेष्ठता यादी 2018
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र प्रशासकिय बदल्या विनंती बदल्या
सहा पशुधन विकास अधिकारी
सहा पशुधन विकास अधिकारी
पशुधन पर्यवेक्षक्‍ पशुधन पर्यवेक्षक
व्रणोपचारक व्रणोपचारक