विभागाचे मुख्य पान
सेवा जेष्ठता यादी
सन जेष्ठता यादी शेरा
2015 सहा.पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               अंतीम यादी
2016 सहा.पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक व्रणोपचारक               तात्पुरती यादी
2017   पशुधन पर्यवेक्षक                 तात्पुरती यादी
2018   पशुधन पर्यवेक्षक                 तात्पुरती यादी
2019   पशुधन पर्यवेक्षक                 तात्पुरती यादी
2020 सहा.पशुधन विकास अधिकारी पशुधन पर्यवेक्षक पशुधन पर्यवेक्षक दिव्यांग व्रणोपचारक             तात्पुरती यादी