विभागाचे मुख्य पान
योजनेचे फॉर्म
अ.क्र योजनेचे नाव    
1 जिल्हा वार्षीक योजना अंतर्गत एकात्मिक कूक्कूट विकास कार्यक्रम अंतर्गत 100 एक दिवसीय कूक्कूट पिल्लांचा गट वाटप करणे फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा  
2 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना (विघयो) अंतर्गत 75% अनुदानावर दोन दुभत्या जनावरांचा गट वाटप करणे फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा  
3 आदिवासी उपाययोजना/ आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील उपाययोजनेअंतर्गत 75% अनुदानावर दोन दुभत्या जनावरांचा गट वाटप करणे फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा  
4 आदिवासी उपाययोजना/ आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील उपाययोजनेअंतर्गत 75% अनुदानावर 10 शेळया 1 बोकड गट वाटप करण फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा  
5 आदिवासी उपाययोजना/ आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील उपाययोजनेअंतर्गत 75% अनुदानावर 100 एकदिवसीय कूक्कूट पिल्लांचा गट वाटप करण फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा