विभागाचे मुख्य पान
वास्तव्य जेष्ठता यादी 2022
विभागा चे नांव तात्पुरती अंतीम शेरा
सामान्य प्रशासन तात्पुरती यादी वाहन चालक, परिचर अंतीम यादी  
सामान्य प्रशासन तात्पुरती यादी लिपीक वर्गीय अंतीम यादी  
पशुसंवर्धन तात्पुरती यादी    
अर्थ विभाग तात्पुरती यादी अंतीम यादी  
महिला व बाल कल्याण तात्पुरती यादी    
ग्राम पंचायत तात्पुरती यादी    
आरोग्य विभाग तात्पुरती यादी    
बांधकाम विभाग तात्पुरती यादी अंतीम यादी  
ग्रामिण पाणी पुरवठा तात्पुरती यादी अंतीम यादी  
लघुपाटबंधारे तात्पुरती यादी अंतीम यादी  
शिक्षण विभाग तात्पुरती यादी    
कृषि विभाग तात्पुरती यादी