जिल्हा परिषद, सोलापूर
बदली -2023

वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र विभाग वास्तव्य जेष्ठता तात्पुरती यादी वास्तव्य जेष्ठता अंतीम यादी  
1 सामान्य प्रशासन यादी यादी सार्वत्रिक बदली प्रक्रिया सन 2023 साठी समुपदेशनासाठी उपस्थित राहावयाच्या कर्मचा-यांची यादी  रिक्त पदांची यादी लिपीक वर्गीय कर्मचारी यांचे सर्वसाधारण बदली सन 2023 चे आदेश
2 अर्थ यादी यादी  
3 ग्रामपंचायत यादी यादी  
4 आरोग्य्‍ा यादी यादी  
5 बांधकाम 1 यादी यादी  
6 बांधकाम 2 यादी यादी  
7 लघुपाटबंधारे यादी यादी  
8 ग्रामिण पाणी पुरवठा यादी यादी  
9 पशुसंवर्धन यादी यादी  
10 कृषि यादी यादी  
11 महिला व बालकल्याण यादी यादी महिला व बालकल्याण विभाग प्रशासकीय बदली आदेश