विभागाचे मुख्य पान
सेवा जेष्ठता यादी
सन जेष्ठता यादी शेरा
2015 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             अंतीम यादी
2016 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             तात्पूरती यादी
2016 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             अंतीम यादी
2017 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             अंतीम यादी
2018 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             तात्पूरती यादी
2018 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             अंतीम यादी
2019 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             तात्पूरती यादी
2020 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             तात्पूरती यादी
2021 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             तात्पूरती यादी
2021 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             अंतीम यादी
2022 विस्तार अधिकारी पंचायत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी ग्राम विकास अधिकारी ग्रामसेवक             तात्पूरती यादी