सर्व शिक्षा अभियान
    शाळा अनुदान सन 2010-11
शिक्षक अनुदान
देखभाल दुरुस्ती अनुदान 2010-11
अ.नं.

तालुका

एकूण शाळा अनुदानाची रक्कम

प्रती शिक्षक्‍ रु ५०० प्रमाण
एकुण अनुदान
प्रती शाळा रु ७५०० प्रमाणे
प्रत्यक्ष देय अनुदान (एकुण अनुदान व प्रती शाळा या पैकी किमान)

1)

अक्कलकोट

2831000

871500
2605000
3180000
2605000

2)

बार्शी

2131000

856000
2215000
1860000
1860000

3)

करमाळा

1988000

709500
2390000
2340000
2340000

4)

माढा

2473000

821000
2740000
2835000
2740000

5)

माळशिरस

3320000

1212000
3915000
3810000
3810000

6)

मंगळवेढा

1557000

551500
1605000
1777500
1605000

7)

मोहोळ

2091000

701000
2245000
2445000
2245000

8)

उत्तर सोलापूर

1685000

732000
1195000
1042500
1042500

9)

पंढरपूर

2649000

990500
2625000
3097500
2625000

10)

सांगोला

2861000

834000
2585000
3307500
2585000

11)

दक्षिण सोलापूर

1883000

658500
1895000
2145000
1895000
 

एकूण

25469000

8937500
26015000
27840000
25352500