Health Department आरोग्य विभाग
तात्पूरती सेवा जेष्ठता यादी - 2011.


सामान्य प्रशासन विभाग
स्पर्धा परिक्षा सर्वसाधारण सुचना.

जेष्ठता यादी.

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी 2016.


जि.प.कर्मचारी वैद्यकिय देयक चेकलिस्ट


वित्त विभाग-

जि.प.कर्मचारी निवृत्ती वेतन/कुटुंब निवृत्ती वेतन तपासणी सूची

आशा स्वयंसेविका योजना
आशा स्वयंसेविका योजना