Health Department आरोग्य विभाग
तात्पूरती सेवा जेष्ठता यादी - 2011.

जि.प.बांधकाम विभाग
नियोजित इमारत बांधकाम माहिती

केंद्रप्रमुख पदोन्नती जेष्ठतायादी

GAD - Sr.List
सामान्य प्रशासन विभाग जेष्ठता यादी.

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी 2016.


जि.प.कर्मचारी वैद्यकिय देयक चेकलिस्ट


वित्त विभाग-

जि.प.कर्मचारी निवृत्ती वेतन/कुटुंब निवृत्ती वेतन तपासणी सूची

आशा स्वयंसेविका योजना
आशा स्वयंसेविका योजना