जिल्हा परिषद, सोलापूर
वास्तव्य जेष्ठता यादी-२०१४
आरोग्य विभाग
अ.क्र विनंती बदल्या पात्र यादी अपात्र यादी
आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य पर्यवेक्षक
आरोग्य सहाय्यक आरोग्य सहाय्यक आरोग्य सहाय्यक
औषध निर्माण अधिकारी औषध निर्माण अधिकारी औषध निर्माण अधिकारी
आरोग्य सहाय्यिका आरोग्य सहाय्यिका आरोग्य सहाय्यिका
आरोग्य सेवक आरोग्य सेवक आरोग्य सेवक
आरोग्य सेविका आरोग्य सेविका आरोग्य सेविका