प्रारुप विकास योजना, अकलूज (बिगर नगर परिषद क्षेत्र)
अ.क्र
विभाग / नगर
1 GAZETTE
2 आनंद नगर, बागेवाडी, संग्राम नगर
3 अकलूज, संग्राम नगर
4 अकलूज, सवत गव्हाण माळीनगर
5 बागेवाडी, संग्राम नगर, यशवंत नगर
6 अकलूज, संग्राम नगर, यशवंत नगर, मळेवाडी
7 अकलूज, माळीनगर, सवत गव्हाण, मळेवाडी
8 यशवंत नगर, चौडेश्वरवाडी
9 यशवंत नगर, माळीवाडी, चौडेश्वरवाडी
10 मळेवाडी, माळीनगर, चौडेश्वरवाडी