WELCOME TO HEALTH DEPARTMENT
 
INNOVATIVE ACTIVITIES
सन २०१०-११ मध्ये प्रशासकिय मान्यता यादी
 
News & Events
Senerity List of Employee
  आरोग्य विभाग पुरस्कार 2018-19 पात्र यादी
 
जिल्हा क्षयरोग केंद्र करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या स्वरुपात वेतनवाढ न देता नेमनुका देण्याबाबत
 
 
   
  वास्तव्य जेष्ठता यादी -बदली पात्र - अपात्र यादी