WELCOME TO HEALTH DEPARTMENT
Department Home
INNOVATIVE ACTIVITIES
 
 
 

अ.क्र.

तालुका

प्राआके नांव

कोड नंबर

प्राआकेद्राचा दुरध्वनी क्रमांक

वैअ चे नांव

संपर्क मोबाईल क्रमांक

1

2

3

4

5

6

7

1

उ सोलापूर

वडाळा

0217

2246237

डॉ यु व्ही झाड

9422644276

 

 

 

 

 

डॉ एस डी हुलसुरे

9881503287

 

 

कोेंडी

 

2357026

डॉ पी एच जाधव

9421482604

 

 

 

 

 

डॉ बी एम तांदळे

9960084226

 

 

ति-हे

 

2283454

डॉ टी के शर्मा

9881232499

 

 

 

 

 

डॉ आय के मोमीन

9890099973

 

 

मार्डी

 

2287715

डॉ एस व्ही सोनवणे

9763636688

 

 

 

 

 

डॉ ए डी ढगे

9763636688

2

द सोलापूर

कदलगांव

 

2242200

डॉ एन एस घोगरे

9922403090

 

 

 

 

 

डॉ एम एम हारकुड

9423261723

 

 

वळसंग

 

2258026

डॉ एच व्ही वडगावे

9423409998

 

 

 

 

 

डॉ टी एस जाधवर

9420378358

 

 

औराद

 

2253857

डॉ एस आर अहंकारी

8087548256

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

बोरामणी

 

2256557

डॉ डी एस राऊत

9049717573

 

 

 

 

 

डॉ एस एच काळे

9850563565

 

 

होटगी

 

2250394

डॉ के आर देशमुख

9923182298

 

 

 

 

 

डॉ एम बी बनसोडे

9850794203

 

 

भंडारकवठे

 

2259448

डॉ जे के काळे

9422645840

 

 

 

 

 

डॉ जे डी उघडे

9730811909

 

मोहोळ

शिरापूर

02189

247810

डॉ वाय जी जगपात

9881428978

 

 

 

 

 

डॉ  एस एन गव्हाणे

9975513650

 

 

नरखेड

 

255189

डॉ डी जे घाटुळे

9822801811

 

 

 

 

 

डॉ डी व्ही गायकवाड

9049951472

 

 

अनगर

 

248531

डॉ एस सी शर्मा

9970150425

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

कामती बु.

 

245304

डॉ व्ही एस अभिवंत

9423336644

 

 

 

 

 

डॉ एस आर चव्हाण

9766659015

 

 

अंकोली

 

251660

डॉ डी एन चौहान

9766705601

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

पाटकुल

 

258302

डॉ व्ही बी माने

9420661807

 

 

 

 

 

डॉ व्ही डी शिंदे

9922777129

 

 

बगमपूर

 

249682

डॉ आर के टोणपे

9423396214

 

 

 

 

 

डॉ आर एस धादवाड

9766659015

 

 

कुरॅल

 

240811

डॉ एसएन भोसले

9960707233

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

मंगळवेढा

सलगर बु.

02188

248247

डॉ ए एन गायकवाड

9423333725

 

 

 

 

 

डॉ एस एस कांबळे

9545947703

 

 

आंधळगांव

 

253744

डॉ एन बी ठाकरे

9860163222

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

मरवडे

 

245247

डॉ डी जी शिंदे

9860846398

 

 

 

 

 

डॉ आर एस कटटमणी

9730818393

 

 

बोराळे

 

246337

डॉ ए डी शिवशरण

ु9423069230

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

भोसे

 

242607

डॉ पी डी अहिरे

9423327367

 

 

 

 

 

डॉ एस वी निगडी

9766113130

 

सांगोला

महुद बु.

02187

246243

डॉ एम एस बडगुजर

9403729078

 

 

 

 

 

डॉ ए डी खटके

9960682107

 

 

अकोला वा

 

251238

डॉ एम टी सांनलकर

9423333764

 

 

 

 

 

डॉ पी पी वगरे

9889286709

 

 

जवळा

 

242248

डॉ आर जे चौगुले

9822799208

 

 

 

 

 

डॉ एस पी भोसले

9423829125

 

 

कोळे

 

241218

डॉ डी एन जाधव

9881375201

 

 

 

 

 

डॉ वाय टी हाके

9527702885

 

 

नाझरे

 

248249

डॉ एच ए कुलकर्णी

9421122489

 

 

 

 

 

डॉ ए एम काझी

9423587860

 

 

घेरडी

 

250050

डॉ जे टी चव्हाण

9822784066

 

 

 

 

 

डॉ सी वाय महारनुर

9922915749

 

माढा

रोपळे क

02183

223257

डॉ आर एम गायकवाड

9730999477

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

माढा

 

235258

डॉ आर एस शेख

9404225554

 

 

 

 

 

डॉ पी डी देशमुख

9422781926

 

 

मोडनिंब

 

230455

डॉ आर एस धादवाड

9096266377

 

 

 

 

 

डॉ पी एस जाधवर

 

 

 

टेभुर्णी

 

231640

डॉ डी एस मंडलवार

9421291904

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

पिंपळनेर

 

264137

डॉ एन एस घोळवे

9423068976

 

 

 

 

 

डॉ आर यू सुर्वे

9970802185

 

 

मानेगांव

 

250452

डॉ ए बी तांबोळी

9503640530

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

परिते

 

238137

डॉ  ए पी पाटील

9422651820

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

उपळाई बु.

 

244011

डॉ के एस जमाले

9322840865

 

 

 

 

 

डॉ जी ेके बहिरवाडे

9209479292

 

अक्क्लकोट

जेऊर

02181

253026

डॉ ए जी राठोड

9404309466

 

 

 

 

 

डॉ पी जी नरवटे

9922960635

 

 

नागणसूर

 

262058

डॉ जी ए मारकड

9420737796

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

वागदरी

 

260182

डॉ ए डी पाथरुडकर

9403694070

 

 

 

 

 

डॉ आर एम बनसोडे

9403694518

 

 

चपळगांव

 

250151

डॉ ए एस करजखेडे

9422459917

 

 

 

 

 

डॉ एस एन पारखे

9975357580

 

 

करजगी

 

254018

डॉ एस एस मेथे

9422067218

 

 

 

 

 

डॉ ए एम पाटील

9403694141

 

 

मैंदर्गी

 

202008

डॉ एस आर परतवार

 

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

दुधनी

 

256462

डॉ एस सी बिवसकर

9730473427

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

शिरवळ

 

258111

डॉ बी एस मद्री

7709370774

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

करमाळा

साडे

02182

2249601

डॉ जी एम बांगर

9766693320

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

कोटी

 

245204

डॉ एन के वसावे

9158595318

 

 

 

 

 

डॉ एम एल माळी

9403045195

 

 

जेऊर क

 

242176

डॉ एस एल इंदूलकर

9049810720

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

वरकुटे

 

202012

डॉ ए आर फुलारी

9975724610

 

 

 

 

 

डॉ सी के ऐवळे

9011663559

 

 

केम

 

240428

डॉ ए ई कांगे

9423658016

 

 

 

 

 

डॉ एस आर अहिरे

9823093494

 

 बार्शी

वैराग

02184

240333

डॉ जे बी गुंड

9975677675

 

 

 

 

 

डॉ व्ही बी स्वामी

9665116843

 

 

चिखर्डे

 

252397

डॉ ए आर जाधव

9822913915

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

आगळगांव

 

244750

डॉ पी बी कदम

9552229935

 

 

 

 

 

डॉ ए एस बांगर

9922480416

 

 

पानगांव

 

249700

डॉ एच बी गाटे

8806481451

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

गौडगांव

 

253717

डॉ डी पी मोरे

8007334048

 

 

तडवळे

 

254444

डॉ के टी डेंगळे

9011907392

 

 

 

 

 

डॉ एस एन जानराव

9766821501

 

 

उपळे दु.

 

245888

डॉ पी बी शिंदे

9767550684

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

माळशिरस

माळीनगर

02185

25171

डॉ बी डी खंडागळे

9422648133

 

 

 

 

 

डॉ डी एन गुजर

9422370177

 

 

माळशिरस

 

235013

डॉ एस केगायकवाड

9922923924

 

 

 

 

 

डॉ एस ए दोशी

9422629302

 

 

लवंग

 

268002

डॉ पी एस शिंदे

9822615153

 

 

 

 

 

डॉ एस पी सुयवंशी

9970186701

 

 

पिलीव

 

259173

डॉ एस एस मानेदेशमुख

9421021265

 

 

 

 

 

डॉ ए वाय वळवी

9421917930

 

 

मांडवे

 

247005

डॉ डी बी सर्जे

9890093917

 

 

 

 

 

डॉ के ए खटावकर

985064335

 

 

बोरगांव

 

255554

डॉ पी एच अहिरे

9960190086

 

 

 

 

 

डॉ एस सी ढेकणे

9096319671

 

 

वेळापूर

 

245055

डॉ ए आर पाटील

9325270020

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

मोरोची

 

266096

डॉ ए ए मेहता

9552248333

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

फोंडशिरस

 

279063

डॉ पी पी दाते

9422462218

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

शंकरनगर

 

223758

डॉ पी के नलावडे

9423327744

 

 

 

 

 

डॉ एम एम कदम

9833493961

 

 

पुरंदावडे

 

271096

डॉ बी बी ओव्हाळ

9850355854

 

 

 

 

 

डॉ जी ए काेंबळे

9890581398

 

 

माणकी

 

275220

डॉ आर एम मोहिते

9423333161

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

पंढरपुर

गादेगांव

02186

245251

डॉ ए डी मेनकुदळे

9890235935

 

 

 

 

 

डॉ एस ए धांडोरे

9096251070

 

 

करकंब

 

242082

डॉ पी एस साखरे

9763408031

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

रोपळे

 

255300

डॉ जे एन सातव

स्वेसेनिपूर्व रजेवर

 

 

 

 

 

डॉ जी के बहिरवाडे(उपळाई बु येथून प्रतिनियुक्तीवर

9209479292

 

 

पुळूज

 

271024

डॉ सी एस देशमुख

9970881361

 

 

 

 

 

डॉ व्ही एम गावडे

9324140954

 

 

भाळवणी

 

247620

डॉ आर ए कुलकर्णी

9403729078

 

 

 

 

 

रिक्त

 

 

 

कासेगांव

 

244162

डॉ एस ई बांधले

9420543098

 

 

 

 

 

डॉ एस एस पाटील

9975101636

 

 

खर्डी

 

254200

डॉ ए ए सुरवसे

9890114654

 
 

 

 

 

 

 

डॉ बी पी देशमुख

9970892780

 

 

तुंगत

 

257191

डॉ डी बी शिंदे

9921602120

 

उ सोलापूर

ताआअ

0217

2324988

डॉ एस डी जाधव

9403694080

 

द सोलापूर

ताआअ

 

2725482

डॉ एम डी पोरे

9420491017

 

अक्क्लकोट

ताआअ

02181

221026

डॉ एस व्ही हिप्परगी

9423787748

 

मोहोळ

ताआअ

02189

234697

डॉ आर आर खेंदाड

9764861919

 

मंगळवेढा

ताआअ

02188

220601

डॉ एन एम शिंदे

9421908390

 

सांगोला

ताआअ

02187

222769

डॉ व्ही डी मोहिते

9049746452

 

माढा

ताआअ

02183

225057

डॉ आर के मंढापूरकर

9767318989

 

करमाळा

ताआअ

02182

222223

डॉ एस जे जोगदंड

9422067235

 

बार्शी

ताआअ

02184

226212

डॉ ए एन सोपल

9922669714

 

माळशिरस

ताआअ

02185

236342

डॉ ए एन पिंपळे

9850245333

 

पंढरपुर

ताआअ

02186

225451

डॉ ई पी बोधले

9420543098

 

सोलापूर

वै.अ.जि प्र प

0217

2605140

डॉ एस पी कुलकार्णी

9422460362