Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
32 सामान्य प्रशासन विभाग सी.सी.टी.व्ही कार्यप्रणाली देखभाल दुरुस्ती करिता दरपत्रक मागणी 18/09/2023 25/09/2023 17:00
31 सामान्य प्रशासन विभाग Intercom / Telephone Machine करिता वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार  18/09/2023 25/09/2023 17:00
30 सामान्य प्रशासन विभाग ई-टपाल व नस्ती ट्रेकिंग कार्यप्रणाली करिता दरपत्रक मागणी  18/09/2023 25/09/2023 17:00
29 सामान्य प्रशासन विभाग मध्यवर्ती विविध विभागाची माहिती संकलनाची कार्यप्रणाली करिता दरपत्रक मागणी 18/09/2023 25/09/2023 17:00
28 सामान्य प्रशासन विभाग सी.सी.टी.व्ही कर्यप्रणाली अनुषंगिक बाबींकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 14/09/2023 21/09/2023 17:00
27 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प विविध विभागाचे आय.एस.ओ मानांकन करिता दरपत्रक मागविणेबाबत 14/09/2023 21/09/2023 17:00
26 सामान्य प्रशासन विभाग अभिलेख गृहाकरिता आवश्यक लोखंडी रॅक खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाब 14/09/2023 21/09/2023 17:00
25 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जाहिर निविदा सूचना 07/09/2023 15/09/2023 17:00
24 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना 28/08/2023 05/09/2023 18:00
23 जिल्हा आरोग्य अधिकारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध योजनानिहाय व विभागनिहाय सन 2023-24 करीता पोस्टर्स, बँनर्स, स्टिकर्स, पॉम्पल्टेस, हस्तपत्रिका, डिजीटल बॅनर्स, फलेक्स, होर्डिंग, फॉर्म आदी प्रकारची छपाई निविदा  25/08/2023 04/09/2023 18:00
22 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जाहिर निविदा सूचना 23/08/2023 01/09/2023 18:00
21 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या कार्यालयाकरिता सफाई कामगार व सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणेकामी दरदाम मागणी 09/08/2023 21/08/2023 18:00
20 उपअभियंता (यांत्रिकी) फेर निविदा जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 18/07/2023 27/07/2023 16:00
19 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जाहिर निविदा सूचना 07/06/2023 12/06/2023 17:00
18 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना 02/06/2023 15/06/2023 14:00
17 सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद मधील मध्यवर्ती सीसीटीव्ही यंत्रणा दुरुस्ती अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 23/05/2023 30/05/2023 17:00
16 सामान्य प्रशासन विभाग दि.31 मे 2023 आनंदी सेवा निवृत्ती दिन अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 23/05/2023 30/05/2023 17:00
15 उपअभियंता (यांत्रिकी) CCTV जाहिर निविदा सूचना. 16/05/2023 22/05/2023 18:00
14 उपअभियंता (यांत्रिकी) जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 15/05/2023 24/05/2023 16:00
13 अर्थ विभाग सोलापुर परिषद अधिनस्त कार्यालयीन कामकाजासाठी संगणक व प्रिंटर साहित्य सामुग्री दुरुस्ती व खरेदी करणेबाबतच्या दरकरार (RC) चे दरपत्रके बाबत. 10/05/2023 16/05/2023 17:00
12 अर्थ विभाग सोलापुर जिल्हा परिषद अधिनस्त कार्यालयीन कामकाजासाठी झेरॉक्स प्रति काढण्याच्या (RC) चे दरकरार करण्याचे दरपत्र मागविणे बाबत. 10/05/2023 16/05/2023 17:00
11 उपअभियंता (यांत्रिकी) जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 14/04/2023 09/05/2023 16:00
10 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना  कडलास ता. सांगोला 23/03/2023 29/03/2023 14:00
9 आरोग्य विभाग आवश्यक औषध खरेदी निवीदा 28/02/2023 06/03/2023
8 आरोग्य विभाग जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या कार्यालयाकरिता  ऑफीसर चेअर , रीव्होल्विंग चेअर, कुशन चेअर (फायबर), टेबलं खरेदी (३ *५) खरेदी करण्यासाठी  दरदाम मागणी पत्र  मागविण्यात येत आहे . 27/02/2023 06/03/2023
7 सामान्य प्रशासन विभाग साप्रवि-1 अंतर्गत विविध बाबीच्या खरेदीकरिता आवश्यक दरपत्रके मागविणेबाबत 15/02/2023 22/02/2023 17:00
6 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. सेस योजना सन 2022-23 अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना संगीत साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत.. 14/02/2023 22/02/2023 15:00
5 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. सेस योजना सन 2022-23 अंतर्गत शिक्षण विभाग (प्राथ.) कार्यालयासाठी खुर्च्या खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत.. 14/02/2023 22/02/2023 15:00
4 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक औषधे व साहित्य खरेदीची निविदा  14/02/2023 22/02/2023 16:00
3 सामान्य प्रशासन विभाग

पुरस्कार अनुषंगिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागणीबाबत

06/02/2023 13/02/2023 17:00
2

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी

जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 24/01/2023 03/02/2023 17‍:00
1 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 23/01/2023 31/01/2023 17:00