Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
18 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना 02/06/2023 15/06/2023 14:00
17 सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद मधील मध्यवर्ती सीसीटीव्ही यंत्रणा दुरुस्ती अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 23/05/2023 30/05/2023 17:00
16 सामान्य प्रशासन विभाग दि.31 मे 2023 आनंदी सेवा निवृत्ती दिन अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 23/05/2023 30/05/2023 17:00
15 उपअभियंता (यांत्रिकी) CCTV जाहिर निविदा सूचना. 16/05/2023 22/05/2023 18:00
14 उपअभियंता (यांत्रिकी) जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 15/05/2023 24/05/2023 16:00
13 अर्थ विभाग सोलापुर परिषद अधिनस्त कार्यालयीन कामकाजासाठी संगणक व प्रिंटर साहित्य सामुग्री दुरुस्ती व खरेदी करणेबाबतच्या दरकरार (RC) चे दरपत्रके बाबत. 10/05/2023 16/05/2023 17:00
12 अर्थ विभाग सोलापुर जिल्हा परिषद अधिनस्त कार्यालयीन कामकाजासाठी झेरॉक्स प्रति काढण्याच्या (RC) चे दरकरार करण्याचे दरपत्र मागविणे बाबत. 10/05/2023 16/05/2023 17:00
11 उपअभियंता (यांत्रिकी) जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 14/04/2023 09/05/2023 16:00
10 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना  कडलास ता. सांगोला 23/03/2023 29/03/2023 14:00
9 आरोग्य विभाग आवश्यक औषध खरेदी निवीदा 28/02/2023 06/03/2023
8 आरोग्य विभाग जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या कार्यालयाकरिता  ऑफीसर चेअर , रीव्होल्विंग चेअर, कुशन चेअर (फायबर), टेबलं खरेदी (३ *५) खरेदी करण्यासाठी  दरदाम मागणी पत्र  मागविण्यात येत आहे . 27/02/2023 06/03/2023
7 सामान्य प्रशासन विभाग साप्रवि-1 अंतर्गत विविध बाबीच्या खरेदीकरिता आवश्यक दरपत्रके मागविणेबाबत 15/02/2023 22/02/2023 17:00
6 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. सेस योजना सन 2022-23 अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना संगीत साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत.. 14/02/2023 22/02/2023 15:00
5 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. सेस योजना सन 2022-23 अंतर्गत शिक्षण विभाग (प्राथ.) कार्यालयासाठी खुर्च्या खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत.. 14/02/2023 22/02/2023 15:00
4 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक औषधे व साहित्य खरेदीची निविदा  14/02/2023 22/02/2023 16:00
3 सामान्य प्रशासन विभाग

पुरस्कार अनुषंगिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागणीबाबत

06/02/2023 13/02/2023 17:00
2

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी

जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 24/01/2023 03/02/2023 17‍:00
1 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 23/01/2023 31/01/2023 17:00