Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 सामान्य प्रशासन विभाग आनंदी सेवा निवृत्ती दिन साहित्य खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत 20/05/2022 27/05/2022 17:00
2 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 13/04/2022 21/04/2022 17:00
3 सामान्य प्रशासन विभाग पंचायत राज समिती दौरा अनुषंगिक विविध बाबीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 13/04/2022 20/04/2022 17:00
4 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 06/04/2022 13/04/2022 14:00
5 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 02/04/2022 08/04/2022 14:00
6 उपअभियंता यांत्रिकी जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 31/03/2022 07/04/2022 14:00
7 उपअभियंता यांत्रिकी

दुहेरी पंप निविदा सुचना

10/03/2022 17/03/2022 17:00
8 सामान्य प्रशासन विभाग फायबर ऑप्टीक कनेक्शन करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 02/03/2022 09/03/2022 17:00
9 वित्त विभाग संगणक व प्रिंटर व साहित्य सामुग्री खरेदी करिता दरपत्रके सादर करणे बाबत. 24/02/2022 02/03/2022 17:00
10 उपअभियंता यांत्रिकी जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 24/02/2022 04/03/2022 14:00
11 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचर अनुषंगिक  व इतर खरेदीकरणे करीता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
12 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीपट (Documentry) चित्रफीत करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
13 सामान्य प्रशासन विभाग आय.एस.ओ कामकाज/प्रमाणपत्र अनुषंगिक बाबींकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
14 सामान्य प्रशासन विभाग अल्पोपहार व चहापानचा वार्षिक दरकरार करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
15 सामान्य प्रशासन विभाग लेटरपॅड व रजिस्टर छपाई दरकरार करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत. 21/02/2022 28/02/2022 17:00
16 उपअभियंता यांत्रिकी

1) पंढरपुर- सुगाव (भोसे) येथे सौर उर्जा आधारीत दुहेरी पंप योजना राबविणे 2) मंगळवेढा – डिसकळ (ग्रामपंचायत जागेत) आर.ओ.३) मंगळवेढा – डिसकळ आर.ओ.४) माढा – निमगाव (टे) गावठान आर.ओ.

---- -----
17 उपअभियंता यांत्रिकी 15 वा वित्त आयोग जि.प.स्तर निधी  1) मौजे. शेलगाव, तालुका करमाळा 2) मौजे कुंभेज, तालुका करमाळा 3) मौजे हिवरे तालुका करमाळा आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे ----- -----
18 उपअभियंता यांत्रिकी झिंजे वस्ती ता.माळशिरस आर.ओ.प्रकल्प उभारणी करणे   31/01/2022 08/02/2022 17:00
19 उपअभियंता यांत्रिकी मौजे तिल्लेहाळ ता. दक्षिण सोलापूर आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे 21/01/2022 28/01/2022 16:00
20 स्वच्छता व पाणीपुरवठा वाहन भाडेतत्वावर घेणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 17/01/2022 24/01/2022 16:00
21

उपअभियंता यांत्रिकी

मौजे धर्मपुरी ता. माळशिरस येथील काटकार वस्ती आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे

12/01/2022 19/01/2022
22

उपअभियंता यांत्रिकी

मौजे धर्मपुरी ता. माळशिरस येथील काटकार वस्ती आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे
12/01/2022 19/01/2022
23 वित्त विभाग झेरॉक्स निवीदा 11/01/2022 13/01/2022 17:00
24 सामान्य प्रशासन विभाग
फर्निचर अनुषंगिक साहित्य खरेदी करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 06/01/2022 13/01/2022 18:00
25 उपअभियंता (यांत्रिकी) चिंचगाव, ता. माढा आर ओ प्लांट निविदा सुचना 06/01/2022 13/01/2022 18:00
26 उपअभियंता (यांत्रिकी) आर ओ प्लांट व सौरउर्जा अधारीत दुहेरी पंप निविदा सुचना 28/12/2021 05/01/2022 18:00