Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 उपअभियंता (यांत्रिकी) दरपत्रक सुचना सन 2022-23 21/10/2022 29/10/2022 17:00
2 समाज कल्याण विभाग मुलींचे वसतिगृह येथे आवश्यक सोलार वॉटर हिटर यंत्रणा साहित्य खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/09/2022 29/09/2022 17:00
3 उपअभियंता यांत्रिकी आर.ओ.प्लांट उभारणी करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 16/09/2022 27/09/2022 18:00
4 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन  sbm अंतर्गत मैलागाळ व्यवस्थापन बाबत तांत्रिक साहाय्य-सामाजिक संस्था नेमनेबाबत 14/09/2022 27/09/2022 18:15
5 वित्त विभाग दरपत्रके मागविणेबाबत 01/09/2022 04/09/2022 17:00
6 उपअभियंता यांत्रिकी आर.ओ.प्लांट उभारणी करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 29/08/2022 11/09/2022 18:00
7 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन  जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा परिषद सोलापूर येथे पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जैविक फिल्ड टेस्ट किट्स(FTK) विक्री दरपत्रक 18/08/2022 26/08/2022 17:00
8 उपअभियंता यांत्रिकी मौजे चिनके, अजनाळे तालुका सांगोला येथे आर.ओ.प्लांट उभारणी करणे. 08/08/2022 22/08/2022 17:00
9 सामान्य प्रशासन विभाग स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव- कार्यक्रम अनुषंगिक खरेदी करीता दरपत्रके मागविणेबाबत 05/08/2022 12/08/2022 17:00
10 सामान्य प्रशासन विभाग अभिलेख वर्गीकरण मोहिम- पुट्टा बॉक्स खरेदीकरणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 05/08/2022 12/08/2022 17:00
11 उपअभियंता यांत्रिकी मौजे अकुंभे तालुका माढा येथे आर.ओ.प्लॉट उभारणी करणे 15/07/2022 22/07/2022 17:00
12 उपअभियंता यांत्रिकी करमाळा भाळवणी विज जोडणीसाठी स्वतंत्र रोहित्र बसविणे 11/07/2022 19/07/2022 14:00
13 उपअभियंता यांत्रिकी मोहोळ  सौर पथदिवे बसविणे 02/07/2022 14/07/2022 18:00
14 सामान्य प्रशासन विभाग सन 2021-22 या वर्षातील उल्लेखनीय कामकाजाची माहितीपुस्तिका छपाईकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 24/06/2022 01/07/2022 17:00
15 सामान्य प्रशासन विभाग समाजकल्याण विभागाकडील योजनांची माहिती पुस्तिका छपाईकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 30/05/2022 07/06/2022 17:00
16 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प मुख्यालयातील सी.सी.टी.व्ही यंत्रणेचा वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 30/05/2022 07/06/2022 17:00
17 सामान्य प्रशासन विभाग आनंदी सेवा निवृत्ती दिन साहित्य खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत 20/05/2022 27/05/2022 17:00
18 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 13/04/2022 21/04/2022 17:00
19 सामान्य प्रशासन विभाग पंचायत राज समिती दौरा अनुषंगिक विविध बाबीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 13/04/2022 20/04/2022 17:00
20 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 06/04/2022 13/04/2022 14:00
21 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 02/04/2022 08/04/2022 14:00
22 उपअभियंता यांत्रिकी जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 31/03/2022 07/04/2022 14:00
23 उपअभियंता यांत्रिकी

दुहेरी पंप निविदा सुचना

10/03/2022 17/03/2022 17:00
24 सामान्य प्रशासन विभाग फायबर ऑप्टीक कनेक्शन करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 02/03/2022 09/03/2022 17:00
25 वित्त विभाग संगणक व प्रिंटर व साहित्य सामुग्री खरेदी करिता दरपत्रके सादर करणे बाबत. 24/02/2022 02/03/2022 17:00
26 उपअभियंता यांत्रिकी जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 24/02/2022 04/03/2022 14:00
27 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचर अनुषंगिक  व इतर खरेदीकरणे करीता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
28 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीपट (Documentry) चित्रफीत करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
29 सामान्य प्रशासन विभाग आय.एस.ओ कामकाज/प्रमाणपत्र अनुषंगिक बाबींकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
30 सामान्य प्रशासन विभाग अल्पोपहार व चहापानचा वार्षिक दरकरार करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 21/02/2022 28/02/2022 17:00
31 सामान्य प्रशासन विभाग लेटरपॅड व रजिस्टर छपाई दरकरार करणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत. 21/02/2022 28/02/2022 17:00
32 उपअभियंता यांत्रिकी

1) पंढरपुर- सुगाव (भोसे) येथे सौर उर्जा आधारीत दुहेरी पंप योजना राबविणे 2) मंगळवेढा – डिसकळ (ग्रामपंचायत जागेत) आर.ओ.३) मंगळवेढा – डिसकळ आर.ओ.४) माढा – निमगाव (टे) गावठान आर.ओ.

---- -----
33 उपअभियंता यांत्रिकी 15 वा वित्त आयोग जि.प.स्तर निधी  1) मौजे. शेलगाव, तालुका करमाळा 2) मौजे कुंभेज, तालुका करमाळा 3) मौजे हिवरे तालुका करमाळा आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे ----- -----
34 उपअभियंता यांत्रिकी झिंजे वस्ती ता.माळशिरस आर.ओ.प्रकल्प उभारणी करणे   31/01/2022 08/02/2022 17:00
35 उपअभियंता यांत्रिकी मौजे तिल्लेहाळ ता. दक्षिण सोलापूर आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे 21/01/2022 28/01/2022 16:00
36 स्वच्छता व पाणीपुरवठा वाहन भाडेतत्वावर घेणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 17/01/2022 24/01/2022 16:00
37

उपअभियंता यांत्रिकी

मौजे धर्मपुरी ता. माळशिरस येथील काटकार वस्ती आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे

12/01/2022 19/01/2022
38

उपअभियंता यांत्रिकी

मौजे धर्मपुरी ता. माळशिरस येथील काटकार वस्ती आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे
12/01/2022 19/01/2022
39 वित्त विभाग झेरॉक्स निवीदा 11/01/2022 13/01/2022 17:00
40 सामान्य प्रशासन विभाग
फर्निचर अनुषंगिक साहित्य खरेदी करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 06/01/2022 13/01/2022 18:00
41 उपअभियंता (यांत्रिकी) चिंचगाव, ता. माढा आर ओ प्लांट निविदा सुचना 06/01/2022 13/01/2022 18:00
42 उपअभियंता (यांत्रिकी) आर ओ प्लांट व सौरउर्जा अधारीत दुहेरी पंप निविदा सुचना 28/12/2021 05/01/2022 18:00