Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
71 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे मोहोळ-वडवळ शिव (लक्ष्मीआई देवी मंदिर जवळ नगरपरिषद जागेत) ता. मोहोळ येथे बोअर मारुन सबमर्सिबल पंप बसवून पाणी पुरवठा सोय करणे. 15/03/2024 21/03/2024 18:00
70 उपअभियंता (यांत्रिकी)  मोजे पुरी तालुका बार्शी येथील सभागृह खोलीमध्ये  आर ओ प्रकल्प  उभारणी करणे. 15/03/2024 21/03/2024 18:00
69 उपअभियंता (यांत्रिकी) मोजे खवसपूर   (जि प शाळा समोर)   तालुका सांगोला जिल्हा सोलापूर 15/03/2024 21/03/2024 18:00
68 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे वेणेगाव (दलित वस्ती) ता. माढा येथे आर.ओ. फिल्टर बसविणे.णे. 12/03/2024 19/03/2024 18:00
67 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.. 07/03/2024 18/03/2024 18:00
66 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे माणकी ता. माळशिरस येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास सोजना 2023- 2024 अंतर्गत सौर हायमास्ट बसविणे. 07/03/2024 14/03/2024 18:00
65 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे पिंपरी ता. माळशिरस येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास सोजना 2023-2024 अंतर्गत सौर हायमास्ट बसविणे. 07/03/2024 14/03/2024 18:00
64 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे कोळेगांव ता. माळशिरस येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास सोजना 2023- 2024 अंतर्गत सौर हायमास्ट बसविणे. 07/03/2024 14/03/2024 18:00
63 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे नातेपुते ता. माळशिरस येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास सोजना 2023- 2024 अंतर्गत सौर हायमास्ट बसविणे. 07/03/2024 14/03/2024 18:00
62 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे कारुंडे ता. माळशिरस येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास सोजना 2023- 2024 अंतर्गत सौर हायमास्ट बसविणे. 07/03/2024 14/03/2024 18:00
61 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे ढवळस तालुका माढा येथे ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना (3604-0657) अंतर्गत सौर पथदिवे बसविणे. 07/03/2024 14/03/2024 18:00
60 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे यशवंत नगर तालुका माळशिरस येथे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 2023-2024 अंतर्गत सौर पथदिवे बसविणे. 07/03/2024 14/03/2024 18:00
59 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे सुलेर जवळगे तालुका अक्कलकोट येथील पाणी पुरवठा विहिरीवर स्वतंत्र रोहित्र बसविणे 27/02/2024 04/03/2024 18:00
58 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे तळे हिप्परगा तालुका उत्तर सोलापूर येथील हायटेन्शन लाईट शिफ्ट करणे व डी.पी.बसविणे. 27/02/2024 02/03/2024 18:00
57 शिक्षण विभाग प्राथमिक आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत जय भारत प्राथमिक शाळेसाठी बेंच खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत. 24/02/2024 01/03/2024 18:00
56 सामान्य प्रशासन विभाग

14/02/2023 21/02/2023 18:00
55 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे भोसे (फुलबाई शिवाजी दुधाळ वस्ती) ता. मंगळवेढा येथील आर.ओ. प्रकल्प उभारणी करणे. 13/02/2024 22/02/2024 18:00
54 शिक्षण विभाग प्राथमिक

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत जय भारत प्राथमिक शाळेसाठी बेंच खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत..


08/02/2024 14/02/2024 24:00
53 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना  मोजे मुळेगाव तांडा तालुका दक्षिण सोलापूर येथे वार्ड क्रमांक 1 मध्ये श्री अशोक जाधव सर यांच्या घराशेजारी ग्रामपंचायत जागेत आर.ओ. प्लांट बसविणे. 07/02/2024 15/02/2024 18:00
52 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहीर निविदा प्रसिद्ध करणे  मौजे जांभूळ ता.माळशिरस येथे आर. ओ. प्लांट बसविणे बाबत. 06/02/2024 14/02/2024 18:00
51 जिल्हा आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - छपाई व प्रिंटिंग बाबत ई निविदा जाहीर नोटीस 05/02/2024 15/02/2024 18:00
50 जिल्हा आरोग्य विभाग मोबाईल मेडिकल युनिट करमाळा ७ आसनी वाहन पुरवठा निविदा जाहीर नोटीस 05/02/2024 13/02/2024 18:00
49 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना  मौजे  भोसे तालुका मंगळवेढा,  मौजे नराळे तालुका सांगोला 02/02/2024 12/02/2024 18:00
48 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर NPPC अंतर्गत जाहिर मसूदा प्रसिध्द करणेबाबत 24/01/2024 05/02/2024 16:00
47 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन कामकाजकरिता आवश्यक अत्याधूनिक आयटी अनुषंगिक खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत 11/01/2024 19/01/2024 17:00
46 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर

जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत औषधे खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत..


29/12/2023 09/01/2024 16:00
45 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर NTCP MEDICIN NIVIDA AND JAHIR MASUDA 27/12/2023 05/01/2024 16:00
44 उपअभियंता (यांत्रिकी) मौजे वडोली (इरकर वस्ती येथे पाणी पुरवठा सोय करणे) ता. तालुका येथील सौर उर्जा आधारित दुहेरीपंप योजना उभारणी करणे. 14/12/2023 22/12/2023 18:00
43 कब-बुलबुल, स्काऊट गाईड जिल्हा मेळावा २०२३-२०२४ सन 2023-24 जिल्हा मेळाव्याकरीता भोजन, मंडप व ट्रॉफी व निमंत्रण प्रमाणपत्र दरपत्रक मागणी 25/12/2023 28/12/2023
42 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक औषधे व साहित्य खरेदीची निविदा  30/11/2023 08/12/2023 16:00
41 शिक्षण विभाग प्राथमिक आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत जय भारत प्राथमिक शाळेसाठी बेंच खरेदी साठी दरपत्रक मागणीबाबत. 28/11/203 06/12/2023 17:00
40 उपअभियंता (यांत्रिकी) निविदा जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर --- ---
39 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना पापनस आहेरगाव 27/10/2023 06/11/2023 18:00
38 सामान्य प्रशासन विभाग यशवंतराव चव्हाण सभागृह जि.प सोलापूर येथे  आवश्यक एल.ई.डी डिस्प्ले स्क्रिन बसविणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 

11/10/2023 18/10/2023 17:00
37 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचर अनुषंगिक साहित्य खरेदी करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 06/10/2023 13/10/2023 17:00
36 सामान्य प्रशासन विभाग बांधकाम विभागाचे वर्क क्वॅालीटी मॉनिटरींग व ट्रॅक्रिंग ऑनलाईन कार्यप्रणाली करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 05/10/2023 12/10/2023 17:00
35 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प मालमत्ता नोंदणीची ऑनलाईन कार्यप्रणाली करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 05/10/2023 12/10/2023 17:00
34 जिल्हा आरोग्य विभाग जाहिर निविदा सूचना 05/10/2023 06/10/2023 18:00
33 जिल्हा आरोग्य विभाग जाहिर निविदा सूचना 05/10/2023 06/10/2023 18:00
32 सामान्य प्रशासन विभाग सी.सी.टी.व्ही कार्यप्रणाली देखभाल दुरुस्ती करिता दरपत्रक मागणी 18/09/2023 25/09/2023 17:00
31 सामान्य प्रशासन विभाग Intercom / Telephone Machine करिता वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार  18/09/2023 25/09/2023 17:00
30 सामान्य प्रशासन विभाग ई-टपाल व नस्ती ट्रेकिंग कार्यप्रणाली करिता दरपत्रक मागणी  18/09/2023 25/09/2023 17:00
29 सामान्य प्रशासन विभाग मध्यवर्ती विविध विभागाची माहिती संकलनाची कार्यप्रणाली करिता दरपत्रक मागणी 18/09/2023 25/09/2023 17:00
28 सामान्य प्रशासन विभाग सी.सी.टी.व्ही कर्यप्रणाली अनुषंगिक बाबींकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 14/09/2023 21/09/2023 17:00
27 सामान्य प्रशासन विभाग जि.प विविध विभागाचे आय.एस.ओ मानांकन करिता दरपत्रक मागविणेबाबत 14/09/2023 21/09/2023 17:00
26 सामान्य प्रशासन विभाग अभिलेख गृहाकरिता आवश्यक लोखंडी रॅक खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाब 14/09/2023 21/09/2023 17:00
25 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जाहिर निविदा सूचना 07/09/2023 15/09/2023 17:00
24 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना 28/08/2023 05/09/2023 18:00
23 जिल्हा आरोग्य अधिकारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध योजनानिहाय व विभागनिहाय सन 2023-24 करीता पोस्टर्स, बँनर्स, स्टिकर्स, पॉम्पल्टेस, हस्तपत्रिका, डिजीटल बॅनर्स, फलेक्स, होर्डिंग, फॉर्म आदी प्रकारची छपाई निविदा  25/08/2023 04/09/2023 18:00
22 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जाहिर निविदा सूचना 23/08/2023 01/09/2023 18:00
21 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या कार्यालयाकरिता सफाई कामगार व सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणेकामी दरदाम मागणी 09/08/2023 21/08/2023 18:00
20 उपअभियंता (यांत्रिकी) फेर निविदा जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 18/07/2023 27/07/2023 16:00
19 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जाहिर निविदा सूचना 07/06/2023 12/06/2023 17:00
18 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना 02/06/2023 15/06/2023 14:00
17 सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद मधील मध्यवर्ती सीसीटीव्ही यंत्रणा दुरुस्ती अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 23/05/2023 30/05/2023 17:00
16 सामान्य प्रशासन विभाग दि.31 मे 2023 आनंदी सेवा निवृत्ती दिन अनुषंगिक दरपत्रके मागविणेबाबत 23/05/2023 30/05/2023 17:00
15 उपअभियंता (यांत्रिकी) CCTV जाहिर निविदा सूचना. 16/05/2023 22/05/2023 18:00
14 उपअभियंता (यांत्रिकी) जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 15/05/2023 24/05/2023 16:00
13 अर्थ विभाग सोलापुर परिषद अधिनस्त कार्यालयीन कामकाजासाठी संगणक व प्रिंटर साहित्य सामुग्री दुरुस्ती व खरेदी करणेबाबतच्या दरकरार (RC) चे दरपत्रके बाबत. 10/05/2023 16/05/2023 17:00
12 अर्थ विभाग सोलापुर जिल्हा परिषद अधिनस्त कार्यालयीन कामकाजासाठी झेरॉक्स प्रति काढण्याच्या (RC) चे दरकरार करण्याचे दरपत्र मागविणे बाबत. 10/05/2023 16/05/2023 17:00
11 उपअभियंता (यांत्रिकी) जुनी वाहने व निरुपयोगी साहित्याचे लिलाव करणेकरिता ई-ऑक्शनिअर नेमणूकीबाबत. 14/04/2023 09/05/2023 16:00
10 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना  कडलास ता. सांगोला 23/03/2023 29/03/2023 14:00
9 आरोग्य विभाग आवश्यक औषध खरेदी निवीदा 28/02/2023 06/03/2023
8 आरोग्य विभाग जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर या कार्यालयाकरिता  ऑफीसर चेअर , रीव्होल्विंग चेअर, कुशन चेअर (फायबर), टेबलं खरेदी (३ *५) खरेदी करण्यासाठी  दरदाम मागणी पत्र  मागविण्यात येत आहे . 27/02/2023 06/03/2023
7 सामान्य प्रशासन विभाग साप्रवि-1 अंतर्गत विविध बाबीच्या खरेदीकरिता आवश्यक दरपत्रके मागविणेबाबत 15/02/2023 22/02/2023 17:00
6 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. सेस योजना सन 2022-23 अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना संगीत साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत.. 14/02/2023 22/02/2023 15:00
5 शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प. सेस योजना सन 2022-23 अंतर्गत शिक्षण विभाग (प्राथ.) कार्यालयासाठी खुर्च्या खरेदीसाठी दरपत्रक मागणी बाबत.. 14/02/2023 22/02/2023 15:00
4 जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, सोलापूर राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक औषधे व साहित्य खरेदीची निविदा  14/02/2023 22/02/2023 16:00
3 सामान्य प्रशासन विभाग

पुरस्कार अनुषंगिक खरेदीकरिता दरपत्रके मागणीबाबत

06/02/2023 13/02/2023 17:00
2

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी

जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 24/01/2023 03/02/2023 17‍:00
1 उपअभियंता (यांत्रिकी) जाहिर निविदा सूचना प्रसिध्द करणे बाबत 23/01/2023 31/01/2023 17:00