THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

 सोलापूर जिल्हा परिषद प्रारुप आरक्षण.

नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software) User Manual

The Fourth Pillar
 
 
Whats New
e-Governance
cho अनुकंपा भरती प्रक्रिया कागदपत्र पडताळणी बाबत.
cho कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी पद भरती शुध्दीपत्रक
cho १५ वित्त आयोग पदभरती मधील MPW पदाचे शुद्धिपत्रक
cho आशा योजना गट प्रवर्तक पदभरती तात्पुरते पात्र-अपात्र यादी.
cho १५ वित्त आयोग पदभरती तात्पुरती पात्र अपात्र यादी
cho विशेषतज्ञांचे जिल्हास्तरीय पॅनल बाबत घोषणापत्र.
cho

जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वसतिगृह व सावित्रीबाई फुले मुलीचे वसतिगृह शेळगी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. प्रवेश प्रक्रिया सन 2022-2023

cho रा.आ.अ., १५ वित्त आयोग पदभरती अर्ज स्वीकृती मुदतवाढ परिपत्रक
cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी मे 2022
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम