THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी व्यावसायिक /स्वयंसेवी संस्था यांचे गाव वाटप आदेश

नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software) User Manual

वास्तव्य जेष्ठता यादी
 
 
Whats New
e-Governance
cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १५ वित्त आयोगातील पदांची पदभरती जाहिरात.
cho

E-Contact

cho गट प्रवर्तक पदभरती अर्ज स्वीकृती मुदतवाढ परिपत्रक
cho

आशा स्वयंसेविका योजना गट प्रवर्तक पदभरती

cho

जलजिवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत करार पध्दतीने पदभरती जाहिरात.

cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी
cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती जाहिरात
cho आरोग्य विभाग नोकर भरती शुध्दीपत्रक
cho आरोग्य विभाग नोकर भरती जाहिरात 2021
cho शिक्षण विभागाकडे प्राप्त व प्रक्रियेत असलेल्या वैद्यकिय देयकाची माहिती.
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी 2020 अखेर
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम