THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

 सोलापूर जिल्हा परिषद प्रारुप आरक्षण.

नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software) User Manual

The Fourth Pillar
 
 
Whats New
e-Governance
cho शालेय पोषण आहार योजना पदभरती घोषणापत्र 
cho NHM / १५ वित्त आयोग पदभरती लेखी परीक्षा दि.०२/१०/२०२२ घोषणापत्र.
cho NHM पदभरती Staff Nurse पदाची लेखी परीक्षा Hall Ticket
cho १५ वित्त आयोग पदभरती लेखी परीक्षा Hall Ticket
cho 15 वित्त आयोग पदभरती अंतिम यादी व लेखी परीक्षा घोषणापत्र
cho NHM पदभरतीतील पद क्र १५ आरोग्य अधिपरिचारिका पदाची लेखी परीक्षा घोषणापत्र.
cho अनुकंपा भरती प्रक्रिया कागदपत्र पडताळणी बाबत.
cho आशा योजना गट प्रवर्तक पदभरती तात्पुरते पात्र-अपात्र यादी.
cho १५ वित्त आयोग पदभरती तात्पुरती पात्र अपात्र यादी
cho

जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वसतिगृह व सावित्रीबाई फुले मुलीचे वसतिगृह शेळगी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. प्रवेश प्रक्रिया सन 2022-2023

cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी मे 2022
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम