THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

 सोलापूर जिल्हा परिषद प्रारुप आरक्षण.

नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software) User Manual

The Fourth Pillar
 
 
Whats New
e-Governance
cho प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) समुपदेशन प्रक्रिया वेळापत्रक.
cho NHM पदभरती MO AYUSH, Lab Tech, MO RBSK संभाव्य निवड यादी
cho विधी समुपदेशक व फॅसिलिटी मॅनेजर पदांची संभाव्य निवड यादी.
cho NHM पदभरती २१-२२ कौशल्य चाचणीतून मुलाखतीस निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी व मुलाखत वेळापत्रक.
cho 15 वित्त आयोग पदभरती निवड यादी 
cho NHM विधी समुपदेशक व फॅसिलिटी मॅनेजर मुलाखत वेळापत्रक
cho सन २०२१-२२ NHM पदभरती २०२१-२२ संभाव्य निवड यादी
cho मर्यादित स्पर्धात्मक विभागीय परिक्षा सन 2023 आवेदन पत्र मागवित असलेबाबत
cho अनुकंपा तात्पुरती प्रतिक्षासुची सन 2023
cho

विधी समुपदेशक व फॅसिलिटी मॅनेजर पदांची तात्पुरती पात्र / अपात्र यादी. 

cho शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती अंतीम निवड यादी.
cho १५ वा वित्त आयोग पदभरती विकल्प प्रक्रिया दि २३/११/२०२२
cho विधी समुपदेशक व  फॅसिलिटी मॅनेजर पदाची जाहिरात
cho NHM सन २०२१-२२ पदभरती मुलाखत वेळापत्रक व मुलाखतीस निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.
cho

दिनांक 02/10/2022 रोजीच्या NHM पदभरती लेखी परिक्षा निकाल.

cho शालेय पोषण आहार योजना पदभरती घोषणापत्र 
cho अनुकंपा भरती प्रक्रिया कागदपत्र पडताळणी बाबत.
cho आशा योजना गट प्रवर्तक पदभरती तात्पुरते पात्र-अपात्र यादी.
cho

जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वसतिगृह व सावित्रीबाई फुले मुलीचे वसतिगृह शेळगी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. प्रवेश प्रक्रिया सन 2022-2023

cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी मे 2022
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम