THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
choजिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती परिक्षेचे वेळापत्रक भाग- 07

choअंगणवाडी पर्यवेक्षिका या संवर्गाचे प्रवेशपत्र उपलब्ध

जाहीर निवेदन 02 सन 2023 सरळसेवा पदभरती बाबत

जाहीर निवेदन 01 सन 2019 व 2021 च्या पदभरतीच्या अनुषंगाने उमेदवारांचे परिक्षा शुल्क परत करणेबाबत

 अनुकंपा संदर्भात सर्व कार्यालय प्रमुख यांना आवश्यक सूचना  अज्ञान वारसदाराने सज्ञान झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत अनुकंपा प्रस्ताव कार्यालय प्रमुख / नियुक्ती प्राधिकारी यांना सादर करणे बाबत
 अनुकंपा प्रतिक्षा सची अंतिम सन 2023
 सोलापूर जिल्हा परिषद प्रारुप आरक्षण.
नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software) User Manual
The Fourth Pillar
 
cho
 
Whats New
e-Governance
cho
cho जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वसतीगृह, सोलापूर व सावित्रीबाई फुले मुलींचे वसतीगृह शेळगी, जिल्हा परिषद, सोलापूर येथील नियमावली व प्रवेश प्रक्रिया
cho जि प सरळ सेवा पदभरती सन 2023 औषध निर्माण अधिकारी कागदपत्रे पडताळणी करिता दिनांक 03/07/2024 रोजी सकाळी 11 वाजता उपस्थित राहणे बाबत
cho प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी समुपदेशन प्रक्रियेचे घोषणापत्र
cho कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती करणेबाबत प्रसिद्धीपत्रक.
cho दिनांक 15/05/2024 च्या स्थितीची सन 2024 - अनुकंपाची तात्पुरती जेष्ठता यादी.
cho कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पद भरती प्रसिद्धीपत्रक
cho मोबाईल मेडिकल युनिट करमाळा पात्र अपात्र यादी
cho १५ वा वित्त आयोग - वैद्यकिय अधिकारी पदभरती प्रसिद्धीपत्रक
cho मग्रारोहयो सामाजिक अंकेशण मधून साधन व्यक्ती निवड करणे बाबत
cho १५ वा वित्त आयोग- वैद्यकिय अधिकारी (MBBS/BAMS) पदभरती 
cho पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती -२०२२
cho योग प्रशिक्षक पॅनल पात्र-अपात्र यादी 
cho कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी पदभरतीबाबत प्रसिध्‍दीपत्रक
cho NHM पदभरती - १५ वा वित्त आयोग अंतिम निवड यादी
cho NHM पदभरती ३ री जाहिरात मूळ कागदपत्रे तपासणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
cho NHM पदभरती ३ री जाहिरात (15th FC & NAM) अंतिम पात्र-अपात्र यादी
cho मोबाईल मेडिकल युनिट करमाळा पदभरती जाहिरात
cho NHM - योग प्रशिक्षकांची पॅनलव्दारे पदभरती जाहिरात
cho कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी पदभरती शुध्‍दीपत्रक प्रसिदध करणेबाबत.....
cho कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती बाबत प्रसिद्धी पत्रक
cho अनुकंपा भरती प्रक्रिया कागदपत्र पडताळणी कँम्प दि.16.01.2024 रोजी आयोजित केल्याबाबत
cho अनुकंपा भरती प्रक्रिया सन 2024 बाबत कागदपत्र पडताळणीसाठी नियुक्त अधिकारी कर्मचारी वर्गाचे आदेश
cho सन 2023 वर्षाची अनुकंपा अंतिम प्रतिक्षासुची दि.18.12.2023 रोजीच्या स्थितीची
cho सन २३-२४ NHM पदभरती २ री जाहिरात अंतिम निवड यादी 
cho कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पद भरती च्या मुलाखत वेळेत बदल करणे बाबत
cho NHM पदभरती ३ री जाहिरात (15th FC & NAM) तात्पुरती पात्र अपात्र यादी 
cho कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी पदभरती प्रसिध्‍दीपत्रक
cho NHM पदभरती २ री जाहिरात संभाव्य निवड यादी
cho NHM पदभरती २ री जाहिरात अंतिम पात्र/अपात्र यादी
cho महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रचार व प्रसिध्दीबाबत.
cho  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती ३ री जाहिरात (१५ वा वित्त आयोग व राष्टीय आयुष अभियान)
cho कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पद भरती प्रसिद्ध पत्र

cho जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वस्तीगृह अंतिम यादी
cho NHM पदभरती सन 2023-24,  तात्पुरती  पात्र/अपात्र यादी
cho सावित्रीबाई फुले वस्तीगृह शेळगी, सोलापूर येथील प्रवेश फॉर्म व एस.ओ.पी. (नियमावली)
cho जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वस्तीगृह पार्क चौक, सोलापूर येथील प्रवेश फॉर्म व एस.ओ.पी. (नियमावली)
cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन 2023-24 पदभरती जाहिरात
cho कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पद भरती सुधारित प्रसिद्ध पत्र
cho उमेद IFC भरती जाहिरात मोहोळ

cho उमेद IFC भरती जाहिरात सांगोला
cho  NHM पदभरती सन 2023-24, मुलाखतीद्वारे संभाव्य निवड झालेल्या उमेदवाराची यादी व समुपदेशन वेळापत्रक
cho कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पद भरती मुलाखतीच्या वेळेत बदल असल्याबाबत शुद्धिपत्रक
cho NHM पदभरती सन 2023-24, मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
cho कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी पदभरती 2023-24
cho

कार्यकारी अभियंता (कंत्राटी) या पदाच्या मुलाखतीस उपस्थित राहणे बाबत...

cho कंत्राटी कार्यकारी अभियंता पद भरती
cho स्पर्धात्मक परिक्षा सन 2023 निकाल
cho मर्यादित स्पर्धात्मक विभागीय परिक्षा सन 2023 आवेदन पत्र मागवित असलेबाबत
  अनुकंपा तात्पुरती प्रतिक्षासुची सन 2023
cho अनुकंपा भरती प्रक्रिया कागदपत्र पडताळणी बाबत.
cho

जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वसतिगृह व सावित्रीबाई फुले मुलीचे वसतिगृह शेळगी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. प्रवेश प्रक्रिया सन 2022-2023

अनुकंपा प्रतिक्षा यादी मे 2022
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम